Forsiden

Høringssvar fra Den Nasjonale Filmkommisjonen

Dato: 01.12.2022

Svartype: Med merknad

Høringsuttalelse – Endringer i forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner – kvalifiseringstesten

Den Nasjonale Filmkommisjonen er en uavhengig stiftelse som mottar driftsstøtte fra staten via Kultur- og likestillingsdepartementet, med formål om å legge til rette for flere utenlandske filmproduksjoner i Norge. Stiftelsen skal fungere som et bindeledd mellom den norske og den internasjonale film- og tv-bransjen, og bidra til å realisere målet om en profesjonell bransje med sunn økonomi.

Storbritannia har en verdensledende posisjon innen produksjon av internasjonale film og tv- serier. Som et ledd i sitt arbeid har Den Nasjonale Filmkommisjonen inngått en samarbeidsavtale med British Film Commission for å aktivt fremme muligheter for å støtte inngående investeringer og sømløs drift av produksjoner i begge landene.

Et betydelig antall store internasjonale produksjoner benytter Storbritannia som base, og britiske filmarbeidere er i stor grad involvert i disse produksjonene. Av de store produksjonene som siden innføringen av insentivordningen i 2016 har gjestet Norge, er alle, med ett unntak, organisert gjennom et produksjonsselskap i Storbritannia. Den foreslåtte endringen vil bidra til å senke terskelen for at produksjoner som er organisert gjennom britiske produksjonsselskap, kvalifiserer for insentivordningen.

Storbritannia har på sin side allerede endret sin Culture Test, som tilsvarer den norske kvalifiseringstesten, slik at EØS-området sidestilles med Storbritannia når det gjelder britiske insentivordninger (creative industry tax reliefs).

De foreslåtte endringene har som hovedformål å sidestille Storbritannia med landene i EØS- området hva gjelder kvalifiseringstesten i insentivordningen. Dette vil innebære at status hva gjelder kvalifiseringstesten tilbakeføres slik den var før 1. januar 2021, og vil bidra til at Norge fortsatt vil være et attraktivt land for internasjonale film og tv-produksjoner.

Storbritannia har et produksjonsmiljø med høy faglig kompetanse. Det er global mangel på kvalifiserte fagpersoner, filmindustrien er internasjonal, og både utstyr og folk sendes rundt i verden etter behov. Samarbeidet på tvers av landegrensene bidrar til å vedlikeholde, oppdatere og styrke kompetansen og økonomien i den norske filmindustrien, og det bidrar også til kontinuitet for filmarbeiderne.

Den Nasjonale Filmkommisjonen støtter de foreslåtte endringene i Kvalifiseringstest – vedlegg til forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner. Punkt 11, 12, 14 og 15 foreslås endret slik at det går frem at britiske borgere som ivaretar fagfunksjonene som inngår, kvalifiserer på lik linje med norske borgere og EØS-borgere.

Merknader

Den Nasjonale Filmkommisjonen legger følgende merknad til grunn i sin høringsuttalelse:

Vedr. vedlegg 1 punkt 1, 2, 3, 6, eller 7: Storbritannia er fortsatt en del av Europa – geografisk, kulturelt og språklig.

Vedr. vedlegg 1 punkt 8: Engelsk er definert som et offisielt europeisk språk.

Vedlegg