Høring - Utkast til ny forskrift om nasjonal beredskap for jernbanevirksomheter

Høring av forslag til forskrift til jernbaneloven § 6 b om nasjonal beredskap for jernbanevirksomheter.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.10.2021

Vår ref.: 21/1620

Samferdselsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift til jernbaneloven § 6 b om nasjonal beredskap for jernbanevirksomheter.

Den foreslåtte forskriften er en ny forskrift til bestemmelsen i jernbaneloven § 6 b. Bestemmelsen i jernbaneloven § 6 b ble vedtatt ved lov 16. desember 2016 og trådte i kraft den 1. januar 2017. Det har siden ikrafttredelsen vært forutsatt at bestemmelsen skulle suppleres med en forskrift med utfyllende bestemmelser.

De foreslåtte endringene er nærmere beskrevet i vedlagt høringsnotat.

Høringsdokumentene er tilgjengelige på denne nettsiden. Også interesserte som ikke fremgår på høringslisten oppfordres til å komme med innspill.

Vi ber om at høringssvar blir sendt elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringssvar (funksjonen "Send inn høringssvar" på denne nettsiden). Ved særskilte behov for innsending på annen måte, kan høringssvar unntaksvis sendes Samferdselsdepartementet på e-post til postmottak@sd.dep.no, eller alternativt til Samferdselsdepartementets postadresse.

Høringssvar sendes inn elektronisk, og innen 18. oktober 2021

Med hilsen

Cecilie Taule Fjordbakk (e.f.)
avdelingsdirektør

Eli Marie Smedsrud
rådgiver

 

Abelia

Agder fylkeskommune

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arbeidstilsynet

Bane NOR SF

Bergens Elektriske Sporvei

BLS Rail AB

Boreal Bane AS

Borregaard

Bybanen AS

CargoNet AS

Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Entur AS

Etterretningstjenesten

Finansdepartementet

Flytoget AS

For Jernbane

Forsvarsdepartementet

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Go-Ahead Nordic

Go-Ahead Norge AS v/Yngve Kloster

Green Cargo AB

Grenland Rail AS

Hector Rail AB

Hellik Teigen AS

Hovedorganisasjonen Virke

IKT Norge

Innlandet fylkeskommune

ITS Norge

Jernbanealliansen

Jernbanedirektoratet

Jernbanevirksomhetenes sikkerhetsforening

Justis- og beredskapsdepartementet

Keolis Norge AS

Kollektivtrafikkforeningen

Konkurransetilsynet

Landsorganisasjonen i Norge

LKAB Malmtrafik AB

LKAB Norge AS

Mantena AS

MiA - Museene i Akershus

Museene i Sør Trøndelag AS v/Karen Espelund

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

NHO Logistikk og Transport

NHO Transport

Nordland fylkeskommune

Norges Blindeforbund v/ Jan Helge Svendsen

Norges Handikapforbund

Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon - NITO

Norsk industriarbeidermuseum

Norsk Jernbaneforbund

Norsk Jernbaneklubb

Norsk Jernbaneklubb - Gamle Vossebanen

Norsk Jernbaneklubb - Krøderbanen

Norsk Jernbanemuseum

Norsk lokomotivmannsforbund

Norske tog AS

Nærings- og fiskeridepartementet

Oslo Havn KF

Oslo politidistrikt

Politidirektoratet

Politiets Sikkerhetstjeneste

Pro Train Trafik AB

Regelrådet

Riksadvokaten

Rogaland fylkeskommune

SINTEF AS

SJ AB

SJ Norge AS

Sporveien AS

Sporveien T-banen AS

Sporveien trikken AS

Statens havarikommisjon

Statens jernbanetilsyn

Statens vegvesen

Stiftelsen Buskerudmuseet

Sydvaranger Malmtransport AS

Taraldsvik Maskin AS

TM Togdrift AS

Troms og Finnmark fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune

Tågåkeriet i Bergslagen AB

Utenriksdepartementet

Vegtilsynet

Vest-Agder-museet IKS

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Viken fylkeskommune

Vy Gjøvikbanen AS

Vygruppen AS

VYSUS NORWAY AS

YS