Høringssvar fra UngMeistring, Forskningssenter for digitale psykiske helsetjenester, Haukeland Universitetssykehus

Dato: 22.08.2022

Høringsinnspill – ny strategi for eID i offentlig sektor

Vi har jobbet med digitale helsetjenester i 10 år. Først gjennom utvikling, forskning og implementering av eMeistringsbehandlingene som nå er tilgjengelig i hele Norge. Deretter i IKT-Fyrtårnprosjektet Intromat, og siden 2020 i Forhelse (Senter for Forskningsdrevet Innovasjon). Vi har i disse prosjektene høstet erfaringer med hva som hemmer og fremmer etablering og bruk av digitale psykiske helsetjenester i psykisk helsevern for voksne. Det har vært forventet at digitale helsetjenester passer svært godt for ungdommer mellom 12 og 18 år, men så langt har inngangen til tjenestene gjennom digital ID og pålogging vært en så stor barriere at det ikke har blitt etablert gode tilbud så langt. Nå er det de unge sin tur til å få delta på den digitale helsearenaen. Det er derfor viktig at det kommer på plass sikre, brukervennlige og tilgjengelige påloggingsalternativer for ungdom 12-18år slik at de kan ta i bruk tjenester som blir utviklet i vårt og i andre prosjekt.

Bakgrunn

Psykiske lidelser er den viktigste årsaken til sykdomsbelastning i den vestlige verden. Psykiske lidelser oppstår tidlig i livet sammenlignet med andre sykdommer, med en gjennomsnittlig debut rundt 14 år. Prosjektet "UngMeistring- digitale psykiske helsetjenester for ungdom» vil øke tilgangen på kunnskapsbaserte psykiske helsetjenester for barn og unge mellom 13 og 18 år.
Prosjektet inkluderer utvikling, evaluering og bruk av åtte kunnskapsbaserte digitale nett- og spillbaserte program. Programmene er asynkrone, inkluderer spill-elementer som er tilpasset ungdom og kan brukes anonymt uten veiledning fra helsepersonell (selvhjelp), eller som pasient med veiledning fra helsepersonell (behandling).

Prosjektansvarlig er Helse Bergen HF, og prosjektet består av en rekke helsepartnere, næringspartnere samt nødvendige FOU-ressurser. Prosjektet har fått finansiering gjennom Forskningsrådets Pilot Helse- program i perioden 2022-2026.

Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 anbefaler at det satses på utvikling av digitale helsetjenester. Planen legger opp til at pasientene skal bli mer aktive i egen helsehjelp, at helsetjenesten skal være tilgjengelig der de er og at de skal oppleve sammenhengende helsetjenester på tvers av nivå. Pasienten skal i økende grad møte helsetjenestene digitalt, slik at f.eks belastningen ved å ta fri fra skole eller jobb for å gjøre psykologisk behandling reduseres. En slik tilgjengelighet stiller krav til et høyt sikkerhetsnivå for at befolkningen skal være trygg på at helseopplysninger oppbevares konfidensielt. For voksne blir dette i stor grad tilfredsstilt, men barn og ungdom mellom 13 og 15år (og også grupper innen 16-18år) har i dag ikke den samme muligheten til å være aktiv deltaker i egen helsehjelp digitalt, fordi det ikke finns gode nok løsninger for sikker pålogging.

Om saken

Angående høringsutkastets punkt 1. og 2:

1. Alle relevante brukergrupper skal enkelt kunne skaffe seg en eID på det sikkerhetsnivået de har behov for

2. Løsning for innlogging og bruk av offentlige digitale tjenester skal være sikker, kostnadseffektiv og helhetlig

Høringsutkast til ny strategi for eID i offentlig sektor løfter fram aldersgruppen 12-15 år som av særlig relevans for utredning. Prosjektet støtter dette, og understreker at det haster. Det foregår i dag en rekke initiativ til å utvikle teknologiske behandlinger eller intervensjoner som skal kunne øke tilgjengelighet og kapasitet for psykiske helsetjenester for ungdom, blant annet vårt prosjekt, prosjektet Modi i Bergen Kommune, og en rekke prosjekter i programmet DigiUng, som er et tverrsektorielt program ledet av Helsedirektoratet.

Barn og unge har lik rett til digitale helsetjenester. ID-løsningene for ungdom 12-18 år må derfor også tilfredsstille et høyt sikkerhetsnivå. Slik saken står i dag har ungdom i alderen 12-15 år begrenset mulighet for å logge seg på et tilstrekkelig sikkerhetsnivå for å gjøre psykologisk behandling digitalt. Det betyr at de må stå i kø for å få behandling ansikt til ansikt på barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, og møte opp fysisk hver gang de har time med psykologen sin. Tilgangen til psykiske helsetjenester bør ikke reguleres av foreldrenes samtykke eller sosioøkonomiske faktorer hos de foresatte som språk, digital kompetanse, omsorgssituasjon etc.

UngMeistring mener:

Det er behov for en offentlig digital ID for befolkningen som helhet, ikke bare for voksne.

Angående høringsutkastets punkt 4:

4: Løsninger skal være tilpasset markeds- og teknologiutviklingen

Ungdom fra 12-18 år er i stor grad digitalt kompetente, og de har kortere oppmerksomhetsvindu enn oss voksne. Utformingen av teknologien som sørger for pålogging må derfor være brukervennlig og lett tilgjengelig for målgruppen, f.eks ved ansiktsgjenkjenning / biometri.

Ungdom bruker i stor grad mobil eller andre smarte objekter til betaling, samhandling og kommunikasjon. Det må derfor også være digitale ID-løsninger tilgjengelig som er tilpasset markeds- og teknologiutviklingen for ungdom 12-18 år sine krav.

UngMeistring mener:

For å møte ungdom mellom 12 og 18 år sine behov for sikre og brukervennlige tjenester må man velge ID-løsninger som er enkle, tilgjengelige og universelle.

Konklusjon

Tiltak for å gi ungdom mellom 12 og 18 år sikker, tilgjengelig og brukervennlig tilgang til sine digitale helsetjenester må utredes og gjøres tilgjengelig for sluttbrukerne senest sommeren 2023.

Med vennlig hilsen
Prosjektet UngMeistring - Digitale psykiske helsetjenester for ungdom


Kristin Hogstad Bruvik
Prosjektleder

Vedlegg