Høringssvar fra Bankenes ID-tjeneste AS

Dato: 21.08.2022

Svartype: Med merknad

Høringssvar fra Bankenes ID-tjeneste AS

Bankenes ID-tjeneste (BID) takker for muligheten til å komme med innspill til utkastet til ny strategi for eID i offentlig sektor med svarfrist 22. august 2022.

BID er en av seks utstedere av BankID i Norge, og fellesutsteder for 38 banker. BankID har bidratt til betydelig effektivisering av bankenes forretningsprosesser, bl.a. kredittprosesser (signering av lånedokumenter), opprettelse av kundeforhold (med BankID fra annen bank), DSOP-samarbeid, innlogging i nettbank, m.v. Dette bidrar til forenkling, kostnadsbesparelser, økt brukervennlighet for bankenes kunder, og lettere tilgjengelige tjenester.

BID har sammen med resten av banknæringen jobbet med eID i flere tiår. Et resultat av dette arbeidet er at Norge fikk en markedsløsning for eID som gjorde Norge til et av de mest digitaliserte samfunnene i verden. Samarbeidet mellom privat og offentlig sektor har vært den mest sentrale faktoren for at denne digitaliseringen og forenklingen av tjenester har kommet på plass.

Det er ingen tvil om at det har vært en fordel for banknæringens digitalisering at offentlig sektor har brukt betydelige ressurser på å øke brukermassen gjennom å digitalisere offentlige tjenester. Gevinstene for både banknæringen og norsk offentlig sektor er betydelige. Dette er faktisk unikt på verdensbasis.

BID mener at regjeringen i handlingsplanen må bygge videre på det gode samarbeidet mellom offentlig sektor og markedsaktørene som tilbyr eID. Storskalafordelene gjør at jo flere som bruker de felles markedsløsningene, jo lavere er barrierene for ytterligere digitalisering. Økt fragmentering vil derimot øke kostnadene for både banknæringen og samfunnet. Vi vil derfor advare mot å bruke offentlige penger som kunne gått til velferd for innbyggerne, på å utvikle egne alternative løsninger.

BID viser til at BankID allerede har sendt et mer detaljert høringssvar til strategien der de kommenterer de enkelte tiltakene, og Bankenes ID-tjeneste støtter dette høringssvaret.