Høringssvar fra Posten Norge AS

Dato: 22.08.2022

Høringssvar om utkast til ny strategi for eID i offentlig sektor

Posten Norge AS (Posten) viser til høringsbrev- og notat fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) 20. juni 2022 med utkast til ny strategi for eID i offentlig sektor. Posten støtter en ny strategi som legger til rette for at alle relevante brukergrupper har mulighet til å samhandle digitalt med offentlig sektor, og er enig i at en velfungerende infrastruktur for eID er en av grunnpilarene for å oppnå dette.

Siden årtusenskiftet har den adresserte brevmengden falt med nesten 80 %. Nedgangen fortsetter med ca. 12 % årlig, drevet frem av omfattende digitalisering i samfunnet. Hver husstand mottar i dag i gjennomsnitt kun 2,2 brev per uke, og i løpet av et par år vil dette tallet falle til 1,7 brevsendinger per uke.

Posten har tilpasset seg markedet og teknologiutviklingen ved å gjennomføre en rekke store omstillinger i postnettet de siste 20 årene, senest ved innføring av annenhver dag brevomdeling til postkassene fra juli 2020, ved digitalisering i hele verdikjeden samt ved å etablere og utvikle den sikre digitale postkassen Digipost.

Posten mener dagens strategi for bruk av eID, som går ut på å benytte markedsløsninger for eID, har fungert godt, og at bruk av markedsløsninger bør videreføres. Myndighetene bør ikke utvikle egne tjenester dersom det finnes eller kan utvikles slike i markedet. Nasjonale eID’er bør etter Postens syn som hovedregel kunne benyttes av innbyggerne på tvers av offentlig og privat sektor, slik at de får høy utbredelse og bruk. Egenutvikling av eID for kun offentlig sektor vil være lite effektiv bruk av ressurser og kan negativt påvirke konkurransen og tjenestene som tilbys brukerne. I tillegg kan myndighetene få en krevende rolle ved både å skulle tilby og utbre egne løsninger samtidig som de anskaffer løsninger i markedet. Posten mener myndighetene bør vurdere om andre tiltak enn en offentlig utstedt eID kan realisere målet om at alle innbyggere som har evne til det, skal kunne kommunisere digitalt med offentlig sektor.

Videre mener Posten at fellesløsninger som allerede er etablert, bør utnyttes der det er mulig. For eksempel bør det vurderes om digital post til innbyggere kan ha en rolle i løsning for digital lommebok, jf. omtalen i strategiens kapittel 2.3 om EU-kommisjonens lovforslag (eIDAS). Dette vil også kunne være aktuelt for å realisere en sikker og god fullmaktsløsning som muliggjør tilgang til offentlige tjenester på vegne av en annen bruker.

Med vennlig hilsen

Tarjei Weseth

Avdelingsdirektør Regulatoriske forhold

Vedlegg