Høringssvar fra Justis- og beredskapsdepartementet

Dato: 17.08.2022

Vi viser til Kommunal- og distriktsdepartementets brev 21.6.2022 med vedlegg.

Justis- og beredskapsdepartementet har følgende merknader:

Under punkt 3.1 i høringsnotatet om behovet til asylsøkere og flyktninger som brukergruppe av eID på høyt sikkerhetsnivå, pekes det på at denne gruppen kan ha vanskeligheter med å få opprettet kundeforhold som gir tilgang til bank-id. Det fremgår også at «personer med midlertidig oppholdstillatelse uten gyldige ID papirer, har ingen mulighet til å få utstedt en eID og følgelig ingen tilgang til digitale offentlige tjenester». Vi vil her peke på at utlendingen normalt kan legge frem et minimum av offentlig dokumentasjon (f.eks. asylsøkerbevis eller oppholdskort). Retten til banktjenester mv. i disse tilfellene er nylig blitt omtalt i svar på skriftlig spørsmål fra Finansministeren 30.3.22, og det vises også til Finanstilsynets oppdaterte orientering 18.3.22 til finansinstitusjoner om hvilke plikter disse har til å etablere kundeforhold der hvor minimumskravene til ID-dokumentasjon framskaffes. En eventuell videreutvikling av oppholdskortet som utstedes til alle tredjelandsborgere som får oppholdstillatelse vurderes i tilknytning til arbeidet med å tilrettelegge for utstedelse av nasjonalt ID-kort til utenlandske statsborgere.

I faktaboksen «Utstedelse av pass og nasjonalt ID-kort» i pkt. 2.6 bør følgende tilføyes: «Forslag om utstedelse av nasjonalt ID-kort også til utenlandske statsborgere har vært på høring og er under oppfølging.»

Vedlegg