Høringssvar fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Dato: 22.08.2022

Svar på høring - utkast til ny strategi for eID i offentlig sektor

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) takker for muligheten til å kommentere på utkast til ny strategi for eID i offentlig sektor. Vi slutter oss til hovedlinjene i strategien, som synes å være godt i samsvar med tidligere kartlagte behov om at alle skal ha tilgang til å bruke digitale tjenester.

Strategien legger opp til at alle skal kunne få en eID som gjør det enkelt å benytte digitale offentlige tjenester i Norge. Vi ser utenlandske borgere adresseres med flere tiltak som kan løse flokene for nyankomne og for utenlandske brukere i norsk høyere utdanning og forskning. I kunnskapssektoren ser vi et tydelig behov for å få på plass en tredje nummeridentifikator i tillegg til fødsels- og d-nummer.

Feide og samspillet mellom nasjonale fellesløsninger og etablerte sektorløsninger er tydelig adressert i strategien. Vi støtter ambisjonen om å klargjøre sammenhengen mellom ulike løsninger, og om å bygge videre på velfungerende sektorløsninger. Feide, men også samspillet med HelseID, er viktig for kunnskapssektoren.

Strategien tar utgangspunkt i at eID brukes for å gi personer tilgang til tjenester, men sier mindre om samhandling mellom tjenester. Mål 1, tiltak 5 tar opp unges behov for sikker kommunikasjon uten involvering av foreldre. Det er også behov for at foreldre kan kommunisere på vegne av unge, med innsyn fra de unge. Gode fullmaktsløsninger kan redusere digitalt utenforskap både hos unge og eldre. For å lykkes med samhandling på tvers av tjenester, aktører og sektorer behøves også samordnet utvikling med løsninger som kan håndtere tillitskjeder på tvers av sektorer.

Vi deler oppfatningen av at det blir viktig å følge opp utvikling av EU-regelverket for eID, og vil peke spesielt på nødvendigheten av at lovverket tolkes og forstås likt. Lik forståelse gjør at brukerens behov kan være i sentrum uten brudd i tjenestekjeder som følge av ulike regeltolkninger.

Vi imøteser med interesse utarbeidelse av handlingsplanen for eID og prioritering av samspill med sektorløsninger som Feide, fullmaktsløsninger og løsninger for utenlandske borgere.

Vedlegg