Høringssvar fra DSS

Dato: 22.08.2022

Høring - utkast til ny strategi for eID i offentlig sektor. Høringssvar fra DSS

Bakgrunn

DSS viser til brev av 21. juni vedlagt utkast til ny strategi for for eID i offentlig sektor.

For en virksomhet som tilbyr tjenester til mange ulike formål og ulike grupper, er det viktig at virksomheten som tilbyr tjenesten er sikker på at de har dialog med riktig person. Dette gjelder særskilt for å kunne ivareta nødvendig konfidensialitet og integritet i de tjenester og data som blir tilbudt. Kombinert med en endring i hvordan brukere i offentlig sektor konsumerer tjenester fra mange ulike kilder, vil det være særdeles viktig at det finnes en eID som har nødvendige sikringsmekanismer og har høy tillit blant de som man skal samhandle med.

I høringsbrevet beskriver man de overordnede målene i strategien:

1. Alle relevante brukergrupper skal enkelt kunne skaffe seg en eID på det sikkerhetsnivået de har behov for

2. Løsning for innlogging og bruk av offentlige digitale tjenester skal være sikker, kostnadseffektiv og helhetlig

3. Rammer for sikre og effektive løsninger for eID til offentlig ansatte skal være angitt

4. Løsninger skal være tilpasset markeds- og teknologiutviklingen

5. Samordningen av eID-utviklingen mellom sektorene og forvaltningsnivåer skal være kostnadseffektiv og god

Høringen forslår tiltak under hvert av de overordnede målene, men en konkretisering av tiltakene vil bli fulgt opp i en handlingsplan.

Drøfting

DSS er veldig positiv til tilnærmingen som er beskrevet i høringsutkastet.

DSS mener at en fremtidig løsning bør være basert på bruk av åpne standarder og bør stimulere til rask utbredelse/bruk ved at man tilgjengeliggjør offentlige felleskomponenter og en arkitektur som understøtter flest mulig brukstilfeller (for eksempel praktisk bruk i IT-løsninger når det gjelder ansattroller/tilganger).

Videre mener DSS at en fremtidig løsning bør understøtte delegering (livsløp). I tillegg bør kanskje brukere selv kunne få velge digital lommebok (som oppfyller evt. krav/standard).

DSS er opptatt av fremtidig løsning tar hensyn til internasjonale standarder og initiativer.

Konklusjon

Tiltakene i ny strategi for eID i offentlig sektor vil kunne påvirke DSS i stor grad. Både i form av at DSS leverer tjenester til borgere og departementsfellskapet.

DSS er veldig positiv til tilnærmingen som er beskrevet i høringsutkastet.

DSS vil følge nøye med på den endelige strategien med tilhørende handlingsplan.