Høringssvar fra Drammen kommune

Dato: 22.08.2022

Høringsuttalelse fra Drammen kommune om:

Utkast til ny strategi for eID i offentlig sektor

For Drammen kommune med drøyt 100.000 innbyggere og mer enn 6000 ansatte er trygg og sikker identifisering av både tjenesteytende ansatte og innbyggere ofte avgjørende for å kunne gi gode tjenester. Drammen kommune yter tjenester over et stort spekter av fagområder, men de fleste har det til felles at de er rettet mot enkeltmennesker; ofte mennesker i en sårbar fase av livet.

Høringsuttalelsen til utkastet for ny strategi for eID i offentlig sektor vil derfor i hovedsak ta for seg

1) Kommunens behov for eID

2) eID og forholdet mellom kommune og innbyggerne

3) Forholdet mellom kommune og ansatte

4) Andre forhold, her e-signering og e-samtykke

Det er positivt at det nå settes i gang et grundig arbeid for å gi alle innbyggere en e-identitet som både er trygg, enkel nok og sikker for den enkelte. Befolkningen har behov for en sikker måte å identifisere seg på digitalt og tjenesteeiere i offentlig sektor har et behov for å vite hvem de kommuniserer med. Drammen kommunes innbyggere og ansatte hører til den første gruppen, mens kommunens som organisasjon hører til den siste.

Pandemien tydeliggjorde og forserte behovet for digitale løsninger og kommunikasjon mellom mennesker og samfunn. Norsk offentlighet ligger langt fremme i arbeidet med å ta i bruk digitale verktøy noe som har vist at vi både blir mer effektive, men tidvis også mer sårbare. Det er fra Drammen kommune sin side viktig at de strategier som legges, ikke gjør at tjenester blir så sårbare at samfunnets må stanse dersom uventede hendelser skjer. Det er også viktig at strategiene ikke fører til utenforskap, noe vi opplever utkast til strategi for eID også har fokus på. Av beredskapshensyn må strategiene må ta høyde for en rask overgang til analoge løsninger om behovet melder seg.

Som stor, norsk bykommune har Drammen et stort behov for en sikker identifisering av mennesker som gir og mottar tjenester, det gjelder både i hjemmebaserte tjenester, i institusjoner og i de helsebaserte tjenester som omfatter alle innbyggere.

I likhet med alle norske kommuner, er Drammen førstelinje i møte med mennesker som trenger omsorg, hjelp og støtte i sårbare situasjoner. Kommunene har også førstelinjeansvar for barn og unge i barnehage, på SFO og på skoler 1. til 10. klasse.

Utkast til strategi for eID for offentlig sektor beskriver utfordringsbildet for de ulike brukerne og tjenesteområdene på en god måte, og Drammen kommune støtter strategiens fem overordnede mål.

1. Alle relevante brukergrupper skal enkelt kunne skaffe seg en eID på det sikkerhetsnivået de har behov for

Kommentar: Det bør i dette innledende punktet også understrekes at eID skal være enkelt å bruke for alle innbyggere. Dette bør også gjenspeiles i navnet til mål 1: «..enkelt skaffe seg og bruke en eID..». Sårbare grupper som ikke selv kan betjene digitale verktøy må sikres tilgang, enten på egenhånd eller der verge/andre kan bistå. Systemet rundt digital id må bygges slik at ingen havner utenfor av noen årsak.

Kommentar til tiltak 3: Vi kan støtte en utvikling av eID i samarbeid med utdanningssektoren og bruk av Feide, men vi har erfart at det i skoleverket er ulik praksis med setting av passord, noe som kan åpne for misbruk.

2. Løsning for innlogging og bruk av offentlige digitale tjenester skal være sikker, kostnadseffektiv og helhetlig

Kommentar: Innlogging og bruk av digitale tjenester skal som prinsipp være kostnadsfritt for brukere av offentlige tjenester. Det er den offentlige tjenesteyter som må bære kostnaden både til det digitale verktøyet som skal brukes og til de lisenser brukeravgifter som kreves.

3. Rammer for sikre og effektive løsninger for eID til offentlig ansatte skal være angitt

Kommentar: Det forutsettes at digitale løsninger skal innføres på tvers av nasjonsgrenser i EU. Det må derfor være en forutsetning at mennesker på flukt og andre som av ulike grunnes må søke tilhold i norske kommuner også raskt gis en digital identitet. Dette bør lette arbeidet både for kommuner og byrden for den enkelte. Ansvaret for dette må ligge på offentlig side.

4. Løsninger skal være tilpasset markeds- og teknologiutviklingen

Kommentar: Ved innføring av ny teknologi må behovet nøye vurderes slik at ikke nye systemer og nytt utstyr ikke skaper utenforskap. Kommuner som Drammen har et særskilt ansvar for å ta vare på alle, slik at enkeltmennesker behov må kunne gå foran behovet får å ta i bruk nye løsninger.

5. Samordningen av eID-utviklingen mellom sektorene og forvaltningsnivåer skal være kostnadseffektiv og god

Kommentar: Nye systemer for eID må ikke bli en så stor kostnad at den gjennom politisk styring står i veien for andre kommunale tjenester. Digital id bør derfor - i likhet med utstedelse av pass – påligge statlige myndigheter å forvalte.

Utkastet til strategi ser etter Drammens oppfatning ut til å være et grundig og relevant arbeid.

Drammen kommune vil samtidig be om at også arbeidet med elektronisk signering og elektronisk samtykke blir en del av denne eID-strategien. Med utstrakt bruk av digitale løsninger, er det en anakronisme å bruke manuell signatur i et digitalt landskap. Det kreves dessuten stadig oftere samtykke fra enkeltmennesker, foreldre/foresatte og pårørende i ulike sammenhenger. Det bør derfor utvikles et elektronisk system i dette for elektronisk samtykke som enkelt lar seg håndtere og der samtykket eies av enkeltmenneskene.

Drammen kommune forutsetter at når den endelige strategien for eID i offentlig sektor er utarbeidet, vil departement og direktorat komme tilbake med en plan for hvordan arbeidet skal gjennomføres.

Drammen kommune vil følge arbeidet og deltar gjerne i framtidige prosjekt knyttet til dette. Kommunen har i dag gode, kompetente fagmiljøer som er nær ulike tjenesteområder, og som har erfaring nær brukermiljøene.