Høringssvar fra Direktoratet for Byggkvalitet

Dato: 04.07.2022

Svartype: Med merknad

Overordnet er det en god strategi som tar opp mange av de behovene DiBK også ser. Vi ønsker å supplere på behovene til følgende brukergrupper:

  1. Utenlandske borgere
  2. Ansatte i næringslivet

Utenlandske borgere

Vi støtter behovene og tiltakene som er beskrevet i kapittel 3.1, om at utenlandske borgere (med og uten D-nummer) må kunne autentisere seg og signere dokumenter på høyt sikkerhetsnivå. Vi har følgende supplerende kommentarer:

  • Brukergruppen må tas med i behovet for en sentral veiledning, for eksempel ved at veiledningen er tilgjengelig på de vanligste språkene til innvandrere og utenlandske arbeidstakere.
  • Behovet bør ses opp mot Altinn Autorisasjon. Utenlandske borgere har ofte behov for å representere virksomheter i Altinn-tjenester, noe som ikke er mulig i dag for brukere uten D-nummer.

Ansatte i næringslivet

Vi savner hensynet til næringslivet i strategien, og har følgende innspill:

  • Delmål 3 bør utvides til å gjelde alle ansatte, ikke bare ansatte i offentlig sektor. Ansatte i næringslivet beskriver den samme situasjonen som ansatte i offentlig sektor.
  • Vi vil understreke viktigheten av at ansattpålogging ses i sammenheng med Altinn Autorisasjon. Mange, i både offentlig og privat sektor, delegerer allerede tilganger i Altinn i dag. De har behov for et helhetlig og brukervennlig grensesnitt som fungerer på tvers av tjenestene i og utenfor Altinn.