Høring - utkast til veileder om taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett i forvaltningen

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høyring eit utkast til ein tverrfagleg rettleiar om teieplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett i forvaltninga. Utkastet byggjer på ei utgreiing utført av professor ph.d. Morten Holmboe etter oppdrag frå Justis- og beredskapsdepartementet. Ei referansegruppe med medlemar frå fleire departement og underliggjande etatar kom med innspel undervegs. Dokumentet har seinare vorte tilarbeidd i samarbeid mellom Justis- og beredskapsdepartementet og Morten Holmboe.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 12.04.2021

Viser 1-100 av 103 treff.

  • Side 1 av 2
  • Side 1 av 2