Høringssvar fra Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)

Dato: 12.04.2021

Høringsuttalelse, utkast til veileder om taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett i forvaltningen.

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) vil med dette komme med noen kommentarer til høring av utkast til veileder om taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett i forvaltningen.

Helseklage mener det er behov for en veileder og at denne kunne vært enda mer omfattende

Helseklage mener det er behov for en veileder om disse temaene. Grensene for taushetsplikten er ofte vanskelige å trekke opp og konsekvensene av å bryte regelverket kan være alvorlige. Vi synes det er et godt initiativ å skrive en veileder og strukturen på dokumentet er god og oversiktlig.

I innledningen i veilederen står det at: «Den har som formål å gi en samlet oversikt over rettsreglene om taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt i forvaltningen, slik at brukerne har forutsetninger for å løse rettsspørsmålene som kan oppstå. (…) Veilederen retter seg mot alle som arbeider eller yter tjenester innenfor forvaltningen, og som er underlagt forvaltningsrettslige regler i forbindelse med dette. Den skal kunne brukes av personer uten juridisk bakgrunn.» Helseklage er enig i at dette er et godt formål, men vi er usikre på om veilederen greier å oppnå dette. Vi tenker at veilederen er kort og behandlingen av noen av de vanskelige spørsmålene fremstår som overflatisk . I høringsbrevet er det uttalt at veilederen ikke kan være for lang fordi den skal være rettet mot saksbehandlingen i praksis. Vi er ikke enige i denne vurderingen. Veilederen til Offentleglova er for eksempel et svært praktisk dokument selv om den er på nærmere 200 sider. Vi tenker at lengden på dokumentet ikke er avgjørende for hvor praktisk dokumentet er å bruke. Det viktigste er at dokumentet har en logisk oppbygning med en god innholdsfortegnelse som er lett å finne fram i. Det fleste brukerne vil slå opp på det de lurer på og ikke lese hele dokumentet.

Eksempler på punkter i veilederen som vi mener kunne vært utdypet

I punkt 4.5 i utkastet til veileder behandles foreldres adgang til opplysninger om sine barn under 18 år. Dette avsnittet er kort og gir ikke veiledning i de vanskelige vurderingene som kan oppstå, men viser til at «Vanskeligere spørsmål kan oppstå når barnet nærmer seg myndighetsalderen.»

Vi opplever også i praksis vanskelige spørsmål knyttet til avdøde personer. I punkt 4.4.1. nøyer veilederen seg med å si at taushetsplikten ikke automatisk faller bort. Dette gir liten veiledning.

Begge disse problemstillingene er også behandlet i punkt 8.5 om Helse- og omsorgstjenesten, men da er utgangspunktet ytelse av helsehjelp og ikke behandling av en forvaltningssak av saksbehandlere som ikke er helsepersonell.

Veilederen nevner kort i punkt 6.4 taushetsplikten innen organet eller etaten. Også her hadde det vært nyttig med en utdyping og eksemplifisering av for eksempel hva som skal til for at en ansatt «trenger tilgang» i et elektronisk saksbehandlingssystem/arkiv.