Høring - utøvelse av statens partsstilling i saker om Helsepersonellnemndas vedtak

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at det lovfestes at departementet i enkeltsaker skal kunne overta utøvelsen av statens partsstilling når Helsepersonell¬nemndas vedtak er brakt inn for domstolene. Forslaget innebærer en endring i helsepersonelloven § 71. Se vedlagte høringsnotat.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.08.2022