Forsiden

Høringssvar fra Hjernesvulstforeningen

Dato: 24.03.2021

Hjernesvulstforeningen finner at det er vesentlige usikkerhetsmomenter som taler mot at luftambulansetjenesten skal organiseres som et eget helseforetak.

En ordning med anbudsperioder og konkurranse mellom tilbydere som tilfredstiller minstekrav til tjenesten vil etter vårt syn gi et godt tilbud og sikre fortsatt høy kvalitet på tjenesten. Fremtidige anskaffelser av nytt materiell er lettere å gjennomføre privat enn ved offentlige anskaffelsesprosesser. Til tross for at dette kan medføre en litt høyere kostnad per år da anskaffelsekostnadene fordeles over driftsårene fremstår det som mer hensiktsmessig enn at anskaffelser skal finansieres over statsbudsjettet i en årlig bevilgning eller som et materiellprosjekt over flere år.

Tilgangen på private og ideelle aktører som kan drifte luftambulansetjenesten synes god nok til at det ikke vil være et reelt monopol, noe som også vil kunne medføre innsparinger. Hjernesvulstforeningen har ingen grunn til å tro at dette vil medføre reduksjoner i kvalitet ved tjenesten.