Forsiden

Høringssvar fra Finnmarkssykehuset HF

Dato: 25.06.2021

Høringsuttalelse om organisering av luftambulansetjenesten.

Finnmarkssykehuset er et helseforetak som pga lange avstander i særlig grad benytter seg av luftambulansetjenesten som en viktig leverandør innen akuttmedisinske tjenester. For befolkingen i Finnmark er det derfor særlig viktig at denne tjenesten fungerer godt.

Rapporten som er skrevet om organisering av luftambulansetjenesten er grundig og balansert.

Luftambulansetjenesten drives på anbud med siste operatørbytte i 2019. Finnmarkssykehuset opplevde mye usikkerhet og ledsagende instabilitet i året før dette byttet, under byttet og i det første året etter byttet. Usikkerhet var knyttet til om dette var en virksomhetsoverdragelse, om pilotenes lønn, om hvor mange piloter som ville gå over til den nye operatøren osv. Det var også usikkerhet rundt opptrening og innfasing av nye fly med nytt utstyr.

Situasjonen gikk seg til i løpet av 2020. Kontraktsperioden er på ti år og vi forventer og håper nå på stabilitet ut denne kontraktsperioden.

Finnmarkssykehuset har relevante erfaringer med bilambulansetjenesten. Stadige anbudsrunder medførte kvalitetstap og usikkerhet for alle impliserte. Finnmarkssykehuset besluttet derfor i 2008 å «insource» tjenesten og drive den i eget foretak. Dette har medført stabilitet og forutsigbarhet for ansatte, ledere og samarbeidspartnere.

Med bakgrunn i denne erfaringen vil det kunne være fristende å konkludere med at den eneste farbare veien er å overta luftambulansetjenesten og drifte denne innen offentlig regi slik det gjøres i flere andre land.

Det er imidlertid også fordeler med at tjenesten er drevet av en ekstern aktør – bl.a. vil en privat ekstern operatør kunne ha stordriftsfordeler slik som lavere vedlikeholdskostnader og også ha en redundans innen beholdning av fly, dvs man kan stille med reservefly og piloter dersom noe ekstraordinært skulle skje med flyflåten eller behovet for transport skulle endre seg raskt.

Finnmarkssykehuset har også forståelse for at det å drifte et flyselskap eller helikopterselskap er betydelig mer komplisert og krevende enn å drifte feks en bilambulansetjeneste og vil derfor ikke prinsipielt motsi seg en videreføring av privat drift etter anbud.

Ved videreføring av anbudskonkurranse må følgende være oppfylt:

  • Vi ser at to dommer har fastslått at slike operatørbytter som følge av anbudskonkurranser skal anses som virksomhetsoverdragelser. Dette betyr at de ansatte drar med seg ansiennitet og pensjonsrettigheter; noe som igjen reduserer faren for avskalling av ansatte før og under et operatørbytte. Slik virksomhetsoverdragelse må sikres også i framtida.

  • Det er videre satt fram forslag om å innfase en ny operatør base for base og ikke bytte hele landet på en og samme dag. Dette vil kunne bidra til å ta ned risikoen for kvalitetsfall rundt operatørbyttet. Slik basevis innfasing støttes.

  • Bytte av flytype bør ikke gjennomføres samtidig med operatørbytte.

  • Det må gjøres en grundig ROS-analyse i forkant av anbudsprosessen slik at alle sårbarheter blir kartlagt og slik at avbøtende tiltak kan gjøres for å sikre kvalitet i overgangen mellom operatører langt bedre enn hva tilfellet var i 2019.