Forsiden

Høringssvar fra Nasjonal kompetansetjeneste for Traumatologi

Dato: 01.06.2021

Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi - v forskningsleder professor Torben Wisborg:

Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi takker for invitasjon til høring. Utredningen er grundig, lettlest og ryddig. De tre alternative organisasjonsformer gjennomgås på en oversiktlig måte, og fordeler og ulemper diskuteres troverdig.

For den alvorlig skadde pasient er tilgjengelighet av luftambulanse avgjørende. Anbudsprosesser som vi har sett svekker både tilgjengelighet/regularitet og gir tap av erfaringsbasert kompetanse. Vi støtter ekspertgruppen i behovet for å unngå operatørbytte som gir slike midlertidige tap av kompetanse og dermed kvalitet.

Drift av flyoperative tjenester er betydelig mer krevende enn drift av ambulansebiler og -båter. Vi støtter derfor ekspertgruppens anbefaling om enten en kraftig styrket LAT HF og offentlig drift, eller fortsatt anbudsordning, men med pålagt overtakelse av ansatte med bevarte lønns- og arbeidsbetingelser. Vi ser ikke noen fordeler med en ubegrenset kontrakt til én operatør, uansett om denne eies av en ideell stiftelse. Muligheten for at en kommersiell operatør kan opprettholde drift ved interne omrokeringer av personell og luftfartøyfra annen parallell virksomhet vil gi økt redundans i tjenesten, og gjør at vi heller mot denne foreslåtte løsningen

Etter vårt syn er det behov for å styrke det medisinske samordningsarbeid. Når den flyoperative kontinuitet blir sikret gjennom en ny anskaffelsesordning vil variasjon i medisinsk kompetanse, utstyr, behandlingsprosedyrer og oppsett bli det svake ledd i tjenesten. Vi støtter ekspertgruppens anbefaling om styrking av LAT HF, og foreslår at den medisinske samordning styrkes ved at man vurderer en sterkere regional og nasjonal samordning. For alvorlig skadde pasienter har vi sett eksempler på at samme pasient har fått ulike behandlingstiltak avhengig av hvilken helikopterbase som ble sendt til skadestedet, som vi oppfatter uønsket variasjon i medisinske prosedyrer. Slike variasjoner kan reduseres dersom en sterkere nasjonal organisasjon (LAT HF) får større innflytelse også på det medisinske innhold i tjenesten.