Forsiden

Høringssvar fra Luftambulansetjenesten HF

Dato: 25.06.2021

Høringsuttalelse – Utredning om organisering av Luftambulansetjenesten

Innledning

Luftambulansetjenesten HF (LAT HF) takker for muligheten til å gi innspill til rapporten fra ekspertgruppen. Rapporten virker grundig, og LAT HF støtter ekspertgruppas anbefaling om å videreføre dagens organisering.

Videreføring av arbeidsbetingelser for operativt ansatte

LAT HF støtter langt på vei forslaget og begrunnelsen for det, men det kan være noen utfordringer ved forslaget:

Helseforetakene vil komme i en situasjon hvor de ansatte hos leverandørene skal forhandle med en motpart som ikke skal betale. Forhandlingene skjer mellom ansatte og leverandør, men det er de regionale helseforetakene som skal betale det lønnsforhandlingene koster. En mulig konsekvens av dette kan være at lønningene forhandles opp mot slutten av kontraktsperioden og dermed gi høyere kostnader utenfor de regionale helseforetakenes kontroll.

Vurdering av kontraktlengde mv.

LAT HF anbefaler ikke tidsuavhengige kontrakter, da det vil kunne hemme utviklingen av tjenesten. Ett eksempel på det er dagens Sea King redningshelikoptre som har vært i tjeneste i Norge i nærmere 50 år. Med dagens tidsbegrensede avtaler har vi periodiske utviklingsløft, oppgraderinger og forbedringer av tjenesten for hver anbudsprosess, og det kan vi miste med en tidsuavhengig kontrakt.

Modell med offentlig drift

LAT HF støtter de utfordringene rapporten skisserer knyttet til offentlig drift. Rapporten ikke en utfyllende utredning om hva dette vil bety rent konkret av organisatoriske og økonomiske endringer. LAT HF anbefaler derfor at dette blir grundig kartlagt dersom offentlig drift blir valgt. Det bør også skisseres hvordan funksjonen som bestiller og kvalitetskontrollør av tjenesten skal ivaretas i denne modellen.

Å eie og drifte et flyselskap er en komplisert jobb som krever en helt annen kompetanse enn den de regionale helseforetakene og LAT HF innehar i dag. Det krever en oppbygging av kompetanse og en tilførsel av ressurser av betydelig karakter. All operativ og økonomisk risiko blir lagt over på det offentlige. Alle investeringer/periodiske anskaffelser av alt fra fly til utstyr vil måtte konkurrere med andre viktige områder inne spesialisthelsetjenesten.

På vegne av Luftambulansetjenesten HF

Elin Åsbakk Lind (saksbehandler)