Forsiden

Høringssvar fra Troms og Finnmark fylkeskommune

Dato: 21.06.2021

Troms og Finnmark fylkeskommune takker for muligheten til å gi innspill til utredningen om organisering av luftambulansetjenesten.

Fylkestinget har behandlet saken i møte 15.06.2021 sak 28/21 og fattet følgende vedtak:

1. Fylkestinget i Troms og Finnmark har behandlet høring - Utredning om organisering av luftambulansetjenesten.

2. Fylkestinget støtter ikke ekspertutvalgets innstilling om at modell 1, dagens ordning, med foreslåtte endringer, videreføres.

3. Fylkestinget vurderer modell 2, offentlig drift, til å være den modellen som i størst grad vil ivareta befolkningens behov for en sikker og stabil tilgang på luftambulansetjenester.

4. Fylkestinget ber om at Luftambulansetjenesten HF styrkes slik at de er i stand til å bygge opp kompetanse om luftfartsregelverk og flyoperativ virksomhet slik at de er i stand til å ivareta drift av luftambulansetjenesten ved den nåværende kontraktens utløp.

5. Fylkestinget ber om at det settes i gang et arbeid med å utrede hvordan den medisinskfaglige ledelsen av luftambulansetjenesten best kan ivaretas og at det utarbeides nasjonale medisinske retningslinjer for tjenesten.