Forsiden

Høringssvar fra Babcock Scandinavian AirAmbulance

Dato: 23.06.2021

Høring – Organisering av Luftambulansetjenesten

Babcock Scandinavian AirAmbulance takker for muligheten til å gi våre innspill i denne høringsprosessen. Vi stiller oss bak ekspertutvalgets grundige analyser og konklusjon.

Gjennomgang av tjenesten

Ekspertutvalget har gjort en god og grundig gjennomgang av Luftambulansetjenesten. Deres beskrivelser stemmer godt overens med vårt bilde av tjenesten. Til tross for utfordringer i forbindelse med operatørbyttet sommeren 2019, holder ambulanseflytjenesten i Norge et høyt og stabilt nivå.

14. juni 2021 kom Helsetilsynet med sin rapport etter tilsyn med ambulanseflytjenesten. Tilsynsrapporten pekte på flere problematiske forhold i beslutningsprosedyrene før bestillingen kommer til ambulanseflybasen.

Verken ekspertutvalget eller Helsetilsynet har funnet åpenbare svakheter ved den flyoperative driften av ambulanseflytjenesten. Etter oppstartsproblemene med en utfordrende prosess for overtakelse av drift av tjenesten, og episoder med teknisk feil høsten 2019, har tjenesten hatt høy og stabil tilgjengelighet.

Hittil i 2021 har de døgnbemannede flyene vært tilgjengelige i 97,83 prosent i gjennomsnitt per måned, innenfor det som regnes som operatørens kontroll. Gjennom hele 2020 var gjennomsnittet 96,78 prosent per måned. Etter det vi kjenner til, er dette er den beste regulariteten i tjenestens historie.

Anskaffelser

En av fordelene med anbudsregimet innen Luftambulansetjenesten er at det bidrar til gode og effektive anskaffelser av nytt materiell. Fra tildelingen av kontrakten 1. juni 2017 til overtakelsen av driften 1. juli 2019 hadde Babcock anskaffet elleve helt nye ambulansefly, simulator og deler til vedlikehold. Ett av de nye ambulanseflyene var også et ambulansejetfly. Et jetfly hadde inntil overtakelsen ikke vært en del av tjenesten siden slutten av 1980-tallet.

Det nye ambulansejetflyet som skal gjøre oppdrag for EU og stasjoneres i Tromsø fra høsten av, er nok et eksempel på hvordan denne organiseringen legger til rette for effektive anskaffelsesprosesser der kapasiteten blir raskt operativ.

Tiltak for å forbedre tjenesten

Erfaringen fra operatørbyttet sommeren 2019 viser at det er behov for at pliktene i forbindelse med et operatørbytte må være tydeliggjøres i kontrakten. At begge parter forplikter seg til en «sømløs overgang» er et bra grunnlag, men kontrakten må også ha mer konkrete punkter som beskriver hvordan en slik overtakelse skal foregå.

Babcock overtok samtlige syv baser og alt personell 1. juli 2019 kl 00:01. Det førte til at svært mye skulle håndteres simultant over hele landet. En av de største utfordringene var at pilotene som hadde vært i tjeneste for forrige operatør i liten grad hadde fått mulighet til å trene på den nye, oppgraderte flytypen. Pilotene måtte dermed få trening og utsjekk på ny flytype samtidig med at det skulle ytes full beredskap. Dette førte videre til personellutfordringer og lavere tilgjengelighetstall i juli og august 2019.

Unntaket var det nye jetflyet. For dette flyet var mannskap rekruttert eksternt, og mannskapet var dermed ferdig trent før kontrakten startet. Dette flyet fungerte med tilnærmet 100 prosent regularitet fra første dag etter overtakelsen.

Babcock støtter forslaget om at det skal stilles krav til virksomhetsoverdragelse i forbindelse med operatørbytte. Det sikrer videreføring av kompetanse, minsker usikkerhet for pilotkorpset, og sikrer at ny operatør ikke trenger å starte med en omfattende rekruttering før oppstart. I tillegg vil et slikt krav gjøre det enklere å finne gode løsninger for trening i forbindelse med et operatørskifte.

Dette vil bidra til at overgangen til ny operatør blir enklere, men dette alene er ikke nok. Det bør utarbeides en plan om gradvis overtakelse av basene, slik at ny operatør har mulighet til å klargjøre piloter til eventuell ny flytype uten at det går nevneverdig ut over den nasjonale beredskapen.

Etter oppstartsproblemene i 2019, har tjenesten hatt stabilt høye tilgjengelighetstall. Operatørbytte er den perioden med størst risiko fort tjenesten. Babcock mener at kombinasjonen med krav om virksomhetsoverdragelse og en godt planlagt gradvis overtakelse av baser, vil redusere risikoen betydelig.

Konklusjon

Babcock Scandinavian AirAmbulance støtter ekspertutvalgets konklusjon om at dagens organisering av Luftambulansen bør fortsette, med de justeringer som er foreslått, og vil spesielt trekke frem tre forbedringspunkter.

- Still krav til virksomhetsoverdragelse for å sikre overføring av erfaring og kompetanse

- Sørg for en gradvis overtakelse av basene, slik at den nasjonale beredskapen ivaretas

- Konkretiser forpliktelsene mellom avtroppende og påtroppende operatør, slik at gråsoner med hensyn til ansvar og oppfølging, i størst mulig grad unngås

Ronny Repvik /s/

Daglig leder

Babcock Scandinavian AirAmbulance Norge Marius Hansen

Marius Hansen /s/

Daglig leder

Babcock Scandinavian AirAmbulance Norden

Vedlegg:

Gjennomgang av relevante hendelser fra Babcock ble valgt som operatør av ambulanseflyene i Norge

Dato

Hendelse

2017

Juni

· 1. juni offentligjør det statlige helseforetaket Luftambulansetjenesten HF at Babcock Scandinavian AirAmbulance AB har vunnet anbudet som innebærer at selskapet fra 1. juli 2019 skal overta driften ambulanseflytjenesten i Norge etter Lufttransport AS.

· Begge tilbydere leverte to tilbud hver, til sammen fire tilbud.

· Ifølge Luftambulansetjenesten HF skåret Lufttransport 10 og det foretrukne tilbudet fra Babcock 9,51 poeng på kvalitet, av 10 mulige.

· På forhånd var det fastsatt at kvalitet skulle vektes 60 prosent og pris 40 prosent. Dermed ble det avgjørende at Babcock leverte et tilbud med lavere kostnad for staten.

· Tjenesten i ny kontrakt innebærer likevel en kostnasdsøkning på ca. 100 millioner pr. år på grunn av skjerpede krav til leverandøren, blant annet krav til å drifte et jetfly.

· Kontrakten gjelder for perioden 2019-2025, med mulighet til forlengelse i 5 år (2+3).

· Babcock etablerer en prosjektorganisasjon for oppbygging av en organisasjon i Norge, nøkkelpersonell ansettes og 11 fly bestilles fra USA. 10 av disse er en oppgradert versjon av kortbaneflyene som allerede benyttes i tjenesten. Det siste er et jetfly som skal styrke tjenesten med økt kapasitet, fart og rekkevidde.

· I anbudet ble det ikke stilt krav om virksomhetsoverdragelse.

November

· Babcock lyser ut pilotstillinger.

2018

April

· Babcock mottar over 400 søknader til pilotstillinger, og går i gang med intervjuer.

· Babcock starter samtidig forhandlinger med Norsk Flygerforbund og Lufttransports Flygerforening (LTF) med mål om å få på plass en avtale for pilotene i Lufttransport som ønsker å jobbe videre i tjenesten etter overtakelsen. Forhandlingene bryter sammen i slutten av april. En av grunnene er at Babcock som en del av avtalen ønsker en garanti mot at pilotene ikke går til sak for å kreve virksomhetsoverdragelse.

· Etter at forhandlingsbruddet erklærer samtlige piloter i Lufttransport seg "not fit for flight" og alle ambulansefly blir stående på bakken i ett døgn. Saken blir gjenstand for riksmedienes oppmerksomhet. Lufttransport melder samtidig at de vil få utfordringer med å opprettholde beredskapen frem til overtakelsen fordi de frykter at piloter vil søke seg til andre flyselskap.

Mai

· Partiet Rødt fremmer forslag i Stortinget om at kontrakten med Babcock skal termineres umiddelbart. Stortinget avviser forslaget om å hastebehandle forslaget fra Rødt, og oversender det til Helse- og omsorgskomiteen. På bakgrunn av innstilling fra komiteen vedtar Stortinget å instruere helseministeren om å "sikre at erfaring og kompetanse i dagens luftambulansetjeneste videreføres, enten gjennom forhandlinger med operatør, gjennom ny anbudsrunde med krav om virksomhetsoverdragelse eller på annen egnet måte".

Juni

· Babcock garanterer alle pilotene i tjenesten jobb videre etter overtakelsen, og inviterer til nye forhandlinger om en avtale for dette.

· NHO Luftfart og Norsk Flygerforbund fremforhandler en tariffavtale som skal gjelde for de av pilotene i Lufttransport som ønsker å jobbe videre i tjenesten. Som en del av avtalen får alle pilotene beholde sin base.

November

· 91 av 98 piloter i Lufttransport melder til Babcock at de ønsker jobb videre på basis av den fremforhandlede avtalen.

2019

Februar

· Opptreningen av pilotene på den oppgraderte flytypen starter. For å opprettholde beredskapen i treningsperioden overtar Babcock en og en base med eget fly og mannskap, mens pilotene på den aktuelle basen deltar på trening. Treningsopplegget er godkjent av Luftfartstilsynet, og Luftfartstilsynets inspektør overser gjennomføringen av treningen.

April

· I slutten av april blir treningen stanset av LTF som mener at treningsopplegget ikke er godt nok. Babcock gjennomgår opplegget på ny sammen med LTF, foretar noen justeringer, og tilbyr pilotene å bruke en ekstra arbeidsdag til web-trening. Etter to uker kommer treningen i gang igjen.

Juni

· Pilotene stevner Babcock og krever at overtakelsen av tjenesten skal anses å være en virksomhetsoverdragelse i henhold til arbeidsmiljøloven.

Juli

· 1. juli tar Babcock over samtlige syv baser og 91 piloter ett minutt etter midnatt. Ingen av pilotene er da ferdig trent på den nye flytypen. Det må blant annet gjennomføres line-trening før pilotene er ferdig utsjekket. For å kompensere for reduserte kapasitet setter Babcock inn to ekstra fly. I tillegg setter Luftambulansetjenesten inn to ekstra fly og et helikopter fra forsvaret.

· I juli ble det gjennomført 724 oppdrag med ambulansefly. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig julimåned. Babcock sto for 90,6% av oppdragene. De resterende ble gjennomført med andre ressurser som LAT HF hadde leid inn.

· Luftambulansetjenesten HF beregner tilgjengeligheten for Babcocks fly til å være 80,03 prosent i juli.

· I og med at et av propellflyene på Gardermoen er erstattet med et jetfly som har egne piloter, er det syv overtallige piloter på Gardermoen. På grunn av avtalen som ble inngått i juni 2018 kan ikke disse pilotene brukes på andre baser.

August

· I august beslutter Babcock å sette tre av flyene på bakken etter at det er oppdaget feil på et backupsystem (ESIS). Fabrikken tilkalles, og sammen med Babcocks teknikere blir feilen identifisert og rettet, og flyene blir satt tilbake i tjeneste.

· Luftambulansetjenesten HF beregner tilgjengeligheten for Babcocks fly til å være 91,10 prosent i august.

September

· Fire av pilotene som begynte 1. juli sier opp med 14 dagers varsel i oppsigelsestiden. Babcock løser bemanningssituasjonen midlertidig med å sette inn stand by-piloter på de basene der det mangler fast crew. Babcock ansetter 6 nye piloter for å dekke de ledige stillingene. Fire av disse pilotene starter trening i desember og to i januar. De vil være klare til å starte ordinær flyging i februar/mars.

· Luftambulansetjenesten beregner tilgjengeligheten for Babcocks fly til å være 90,90 prosent.

Oktober

· Flytiden for Babcock (dvs antall timer flyene er i lufta i forbindelse med oppdrag) for oktober er høyere enn det som er registrert for oktober i 2018 og 2017.

· Det fremforhandles ny tariffavtale

· Luftambulansetjenesten beregner tilgjengeligheten for Babcocks fly til å være 90,65 prosent.

· Babcock og LTF fremforhandler en ny fireårig tariffavtale som også løser opp på kravene til at de overtallige pilotene på Gardermoen kun kan gjøre flyvninger med utgangspunkt i basen de primært tilhører. De aktuelle pilotene kan dermed begynne å fly pasienter igjen. Den nye tariffavtalen ble godkjent av pilotene i en uravstemning 21. november.

November

· 11. november setter Babcock inn et ekstra fly i Alta. Babcock øker tilgjengeligheten til 93,28 prosent i november.

Desember

· Da en uregelmessighet hadde inntruffet gjentatte ganger, og Babcock hadde erfart at de korrigerende tiltak som flyprodusent og motorprodusent hadde anbefalt, ikke ga ønsket effekt, beslutter selskapet den 7. desember å sette de fire flyene som hadde opplevd uregelmessigheten på bakken. Det blir samtidig besluttet at sikkerhetsmarginene på de øvrige flyene skal høynes. Også et femte fly måtte settes på bakken av andre tekniske årsaker samme dag. Babcock varsler Luftambulansetjenesten om den ekstraordinære situasjonen som har oppstått.

· 8. desember er flyet som hadde en annen teknisk feil tilbake i tjeneste. Fortsatt står fire fly på bakken med ukjent teknisk feil i området mellom motor og propell.

· 9. desember henter Babcock inn to erstatningsfly. De nye flyene ble plassert på basene i Tromsø og Alta.

· 11. desember hadde Babcock igjen ni fly i beredskap i Norge. Erstatningsflyene i Alta og på Gardermoen flyr kun langbangbane. Fem av seks fly i Nord-Norge flyr på kortbanenettet. Erstatningsflyene oppfyller ikke alle kravene i kontrakten, men sørger for at samtlige baser er bemannet med riktig antall fly.

· Den tekniske feilen som førte til at fem ambulansefly blir identifisert 12.desember. Flyene blir i dagene som kommer korrigert og gradvis satt tilbake i tjeneste uten restriksjoner.

· 26. desember blir syv av ti piloter i Finnmark syke samtidig. Babcock setter inn et ekstra fly fra Sverige. I tillegg melder flere piloter som har fri seg til å ta ekstra skift for å sikre bemanning i julehøytiden.

· Til tross for omfattende tekniske problemer og sykdom beregner Luftambulansetjenesten at tilgjengeligheten for Babcocks fly i desember har vært 95,57 prosent i desember.

· Tilgjengeligheten på ambulansefly innenfor Babcocks ansvar, 2. halvår 2019, blir av Luftambulansetjenesten beregnet til 90,23 prosent.

2020

Mars

· Norge rammes av pandemi og stenges ned

· Tilgjengeligheten på ambulansefly innenfor Babcocks ansvar, er i gjennomsnitt 96,78 prosent per måned gjennom året med pandemi.

2021

· Tilgjengeligheten på ambulansefly innenfor Babcocks ansvar, fra og med januar til og med mai, er i gjennomsnitt per måned 97,83 prosent.