Forsiden

Høringssvar fra Karlsøy kommune

Dato: 22.06.2021

Kommunestyret i Karlsøy er positiv til omorganiseringen i luftambulansetjenesten, men mener at tjenesten burde i hovedsak vært drevet av det offentlige. Ansatte må i fremtiden være underlagt virksomhetsoverdragelse og materiellet burde være av slik kvalitet at det kan nå over lengere strekninger. I utkantstrøk der veistandarden er dårlig, må det primært brukes helikopter. Anbudsrunden burde også vært lenger, slik at tilbudet har god kvalitet.