Forsiden

Høringssvar fra Bergen kommune

Dato: 24.06.2021

Byrådet i Bergen behandlet saken i møte 24.06.2021 i sak 1207/21 og fattet følgende vedtak: Byrådet avgir høringsuttalelse til Utredning om organisering av luftambulansetjenesten slik den fremkommer av byrådens forslag.

Høringsuttalelse fra Bergen kommune:
Luftambulansetjenesten er spesialisthelsetjenestens ansvar, og det er ikke naturlig for Bergen kommune å konkludere på hvilken modell som bør velges. Bergen kommune slutter seg til at alle modellene er mulige og kan gi en god drift av tjenesten.

Luftambulansetjenesten har en viktig rolle som en kritisk helseaktør, selv om tjenesten kun bidrar med 2-3 % av alle ambulanseoppdrag. For landets innbyggere har det stor betydning å kunne få hjelp i tide ved de mest tidskritiske tilstandene hvor det er behov for umiddelbar helsehjelp. God håndtering av akuttsituasjoner krever godt samarbeid mellom legevakttjenesten, AMK, luftambulansen og spesialisthelsetjenesten inne på sykehus.

Uavhengig hvilken modell det velges for drift, vil Bergen kommune understreke at det må sikres at tjenesten utvikles og driftes slik at pasientsikkerhet, kvalitet og kontinuitet opprettholdes. Manglende kontinuitet svekker kvalitet og pasientsikkerhet. Det er viktig at lønns- og arbeidsforhold sikres for det personell som ikke er tilknyttet sykehusene ved nye anbud.

Flere faktorer, som utvikling av nye behandlingsmuligheter ved tidskritiske tilstander og omorganisering av sykehusfunksjoner, kan medføre at bruken av luftambulansetjenester må kunne endres raskt og fleksibelt. Særlig kan dette gjelde nye og endrede funksjoner innenfor intensivbehandling, nyfødtmedisin, og andre tidskritiske tilstander som akutte skader, hjerneslag og hjerteinfarkt. Et systematisk kvalitetsarbeid for å lære av erfaringene og løpende vurdere mulige forbedringer bør inkluderes i det videre arbeidet.