Forsiden

Høringssvar fra Finnmark legeforening

Dato: 25.06.2021

Høringssvar fra Finnmark legeforening: Utredning om organisering av luftambulansetjenesten

Finnmark legeforening takker for anledningen til å besvare denne høringen. Luftambulansetjenesten er svært viktig for våre medlemmer, som både jobber i og med tjenesten, og for Finnmarks befolkning.

Finnmark legeforening har med stor interesse arbeidet seg gjennom ekspertgruppas utredning, men avviser konklusjonen om at nåværende organisering med utbedring i form av virksomhetsoverdragelse er beste driftsform. Vi mener fortsatt at den norske luftambulansetjenesten bør insources til statlig drift, og vi vil begrunne dette nedenfor.

Helsetilsynet har nettopp kommet med sin tilsynsrapport vedrørende ambulanseflytjenesten i Nord-Norge. Denne var ikke ferdig på det tidspunktet ekspertgruppens rapport ble offentliggjort. Helsetilsynets- og ekspertgruppens arbeid rundt luftambulansetjenestene har naturligvis vært av forskjellig hensikt og rolle. Finnmark legeforening mener likevel at det vil være feil å ikke skjele til Helsetilsynets rapport når man skal ta stilling til hva som er den mest formålsnyttige driftsformen av luftambulansetjenestene i Norge.

Finnmark legeforening, både som organisasjon og i kraft av enkeltmedlemmer, har vært engasjert i luftambulansetjenester i vår region over tiår. Vi har engasjert oss ikke bare i rent medisinskfaglige spørsmål, men også sett hvilke medisinske konsekvenser operatørbytter medfører for pasientene. Det siste operatørbyttet i ambulanseflytjenesten i 2019 skiller seg ut ved at utslagene, især ved å ikke ville benytte virksomhetsoverdragelse, ga usedvanlig synlige konsekvenser, og over så lang tid at det vekket nasjonal oppmerksomhet. Finnmark legeforening og andre aktører i regionen brukte betydelig energi på å beskrive situasjonen offentlig før den ble tatt på alvor. Helsetilsynets rapport etterlater ingen tvil om at dette var en krise og vi setter pris på at også ekspertgruppen bruker dette begrepet.

Finnmark legeforening opplever at ekspertgruppen vurderer det siste operatørbyttet som ekstraordinært med flere uheldige omstendigheter, og at man spesielt undervurderte den menneskelige faktoren hvor personellet i tjenestene vurderte sin fremtid som usikker når det ikke ble gjennomført virksomhetsoverdragelse. Vurderingene som lå til grunn, og erfaringene man gjorde seg, de rettslige vurderingene som ble gjort, og oppsummeringene av råd til senere anbud, er gode. Ekspertgruppen har gjort en grundig kartlegging av forskjellige aspekter ved å ha anbud på luftambulansetjenester. Finnmark legeforening finner likevel at vurderingene og anbefalingene om å videreføre dagens ordning med anbud ikke følger naturlig av de opplysningene ekspertgruppen har skaffet til veie.

Finnmark legeforening noterer seg at ekspertgruppens rapport tidlig, og gjentatte ganger gjennom rapporten, slår fast at Norge har blant verdens beste luftambulansetjenester. Vi oppfatter at denne påstanden tillegges betydelig vekt i argumentasjonen for at man ønsker å beholde nåværende driftsform. Tjenestene mellom nasjoner er dog så forskjellige, preget av store variasjoner i topo- og demografi, at det er vanskelig å sammenligne og dermed også uriktig å kategorisk fastslå dette. Statens helsetilsyn har i sin rapport konkludert med at organiseringen av ambulanseflytjenesten i Nord-Norge er uforsvarlig. De sviktende punktene er i all hovedsak ikke knyttet til unike forhold i det siste anbudet, men gjenspeiler tjenesten slik den har vært organisert i landsdelen over mange år. Det er derfor vanskelig å akseptere påstanden om at Norge har blant verdens beste luftambulansetjenester.

Etter Finnmark legeforenings syn er det noen punkter som peker seg ut som spesielt utfordrende i den tjenesten vi har hatt og fortsatt har. Vi noterer oss at både Helsetilsynet og ekspertgruppen identifiserer mye av det samme i sine rapporter.

En av de største gjennomgående utfordringene vi opplever ligger i det delte ansvarsforholdet mellom hvem som betaler for tjenestene (de 4 regional helseforetakene), hvem som bestiller operatør (Luftambulansetjenesten HF), og hvem som til enhver tid har kontrakten for operatørvirksomheten (flyselskapet). Det har medført at det frem til nå ikke er etablert:

1. En felles situasjonsforståelse for hva som regnes som tidskritisk eller ikke.

2. Hva som er akseptable responstider og tid for gjennomføring av selve oppdraget.

3. Noen klar og forutsigbar praksis i hvordan man rekvirerer luftambulanse.

4. Et felles rekvireringssystem som involverer alle partene i akuttkjeden.

5. Et fungerende felles avvikssystem.

Ekspertgruppen har vurdert at anbudsprosesser gir de som har ansvaret for tjenesten “en særskilt anledning til å gjennomgå virksomheten med jevne mellomrom og vurdere hvilke krav og muligheter som vil bidra til å heve kvaliteten.” Dette tas til inntekt for fortsatt anbudsregulerte tjenester. Man får imidlertid et tydelig inntrykk, når man sammenligner rapportene fra ekspertgruppen og Statens helsetilsyn, at anbudsprosessene ikke kan sies å ha en tilstrekkelig god effekt på dette området.

Anbudsprosessene påvirker også menneskene i tjenesten negativt. Finnmark legeforening mener at den menneskelige faktoren, den tause kunnskapen man erverver seg ved å jobbe i en slik spesiell og krevende tjeneste, undervurderes av ekspertgruppen. I tiden rundt anbudskonkurranser og reelle operatørbytter skapes det en distraksjon fra pasientorientert drift, til et fokus på anbudsprosessen. Dette varer over tid, og gjentar seg normalt sett ca. hvert tiår. Denne menneskelige faktoren er svært viktig for pasientsikkerheten. Kostnadene ved de kompenserende tiltakene i forbindelse med det siste ambulanseflyanbudet er ikke kjent og det er således vanskelig å ta stilling til de kostnadsvurderinger som angis ved de forskjellige driftsmåtene som ekspertgruppen har tatt stilling til. Argumentene for at forsvarets hovedoppdrag står i veien for å overta den flytekniske operative driften av luftambulansetjenestene er lette å følge. At Staten driver et annet sivilt flyselskap, politiets helikoptertjeneste, forbigås litt for lett. Finnmark legeforening vil utfordre Helse- og Omsorgsdepartementet til å se på muligheten for å la ett eget sivilt operatørselskap ha to vinger med potensielle synergieffekter – justis og helse. Begge vil ha sivile oppdrag, men ha betydelig sammenlignbare oppgaver med tanke på at de vil måtte håndtere flyvninger døgnet rundt, værforhold som ordinær kommersiell luftfart vil kunne trekke seg fra, som ved søk- og redning, og ved kriser. Politi og helse vil ikke kunne krysse materiell, men i forhold til å samle den luftfartstekniske kompetansen, utsjekk, rutiner og utvikling av flytekniske operasjoner og erfaringer med innkjøp av materiell, ligger det her et uutnyttet potensiale.

I ekspertgruppas rapport videreformidles et etablert ønske om å unngå monopol, fordi man mister muligheten til å ha gode anbudsprosesser og at anbud motiverer til innovasjon og kvalitetsfremming, spesielt på teknisk utstyr. Det er i dag et svært begrenset antall aktører som er i stand til å drive den fly- og helikopter-operative delen av luftambulansetjenestene. Anbudskonkurransene blir, slik vi ser det, nærmest proforma-prosesser i et slikt landskap. Per i dag er det de store aktørene, som Norsk Luftambulanse A/S og Babcock Scandinavian Air Ambulance A/S, som vinner over de små. De to selskapene har tilnærmet monopol på hvert sitt område i denne delen av Europa. De mindre selskapene forsvinner, og resultatet av fremtidige anbudsprosesser er gitt. Drift med ideelle organisasjoner vil, slik ekspertgruppen påpeker, skape en enda større grad av monopolsituasjon, da det i realiteten bare finnes en eneste ideell organisasjon som kan legge inn anbud.

Insourcing til statlig drift er slik vi ser det den beste måten å bygge opp den menneskelige kompetansen og erfaringen over tid, og Staten er samtidig den eneste operatøren som ikke ville kunne utnytte en monopolsituasjon i markedet.

Finnmark legeforening mener at ett siste operatørbytte til et statlig eid selskap vil være den beste løsningen for å stabilisere den norske luftambulansetjenesten.

Paul Olav Røsbø

Leder

Finnmark legeforening