Forsiden

Høringssvar fra Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS)

Dato: 25.06.2021

Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) takker for muligheten til å avgi høringssvar til utredning om organisering av luftambulansetjenesten.

NAKOS er etablert av HOD i 2003 og arbeider med forskning, fagutvikling, rådgivning og undervisning innen fagområdet akuttmedisin utenfor sykehus. NAKOS er ansvarlig for Norsk indeks for medisinsk nødhjelp, nasjonalt hjertestansregister, det offentlige hjertestarterregisteret, førstehjelpsportalen 113.no, sekretariatsfunksjoner for frivillige førstehjelpsorganisasjoner og læringsportalen nakos.no. NAKOS samarbeider med LAT HF om nettbasert opplæring innen MTU og flymedisin.

NAKOS anser at ekspertutvalget har levert en faglig god og lettlest rapport, og vi gir i hovedsak vår tilslutning til de anbefalinger som gis.

NAKOS vil anbefale et forsterket samarbeid mellom LAT HF, luftambulansebasene og de nasjonale kompetansetjenestene innen det akuttmedisinske fagområdet. Samarbeidet bør omfatte medisinsk og helsefaglig forskning, fag- og metodeutvikling, analyse av driftsdata, bedre bruk av registerdata og opplæring/undervisning av personell i LA-tjenesten. Det bør lages en offentlig, nasjonal forskningsstrategi for det luftambulansefaglige området, som inngår i en helhetlig utviklingspaln for alle fag- og tjenesteområder innen prehospital akuttmedisin (ambulansetjeneste-bil-båt-luft, medisinsk nødmeldetjeneste, legevakt, allmenn og livreddende førstehjelp). Det må sikres nærhet, faglig og organisatorisk, mellom alle deler av prehospital akuttmedisin.