Forsiden

Høringssvar fra Vestre Viken HF

Dato: 25.06.2021

Det vises til høringsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 23.03.21 vedlagt rapport fra ekspertgruppen. Vestre Viken har blitt invitert til og kommet med innspill til ekspertgruppen underveis, og finner at foretakets innspill i stor grad sammenfaller med ekspertgruppens anbefalinger.

Vestre Viken støtter således ekspertgruppens anbefalinger om fremtidig organisering av luftambulansetjenesten med videreføring av dagens modell med forbedringer. Anbudsprosesser gir en særskilt anledning til å gjennomgå virksomhten med jevne mellomrom og vurdere hvilke krav som vil bidra til å forbedre tjenesten. Vi vil fremheve at anbudsrundene har drevet tjenestene fremover hva gjelder utvikling og kvalitet. Leveransen til operatørene som har stått for den flyoperative og redningstekniske delen av tjenesten har blitt bedre for hver kontraktsrunde, f. eks. utvikling av instrumentflyging, moving map og utskifting av helikoptermateriellet. Det er imidlertid viktig at de forbedringer av dagens modell som påpekes i rapporten, og læringspunktene fra evalueringen av prosessen for anskaffelsen av ambulanseflytjenester blir fulgt opp.

Fordeler og ulemper ved de andre modellene er godt belyst i rapporten. Vestre Viken har ikke ytterligere kommentarer til disse.