Forsiden

Høringssvar fra Nordland fylkeskommune

Dato: 17.06.2021

Fylkesrådets vurdering
Luftambulansetjenesten er avgjørende for et likeverdig helsetilbud i hele landet. Spesielt i Nord-Norge er luftambulansetjenesten en viktig del av spesialisthelsetjenesten. Siste anbudskonkurranse på ambulansefly, da Babcock fikk anbudet i juni 2017, har skapt stor usikkerhet både blant ansatte i tjenesten og i befolkningen i Nord-Norge – og særlig i Finnmark. I mars 2018 kom de første meldingene om svekket beredskap og det hele toppet seg da fem fly ble tatt ut av tjeneste 8. desember 2019 og Helse Nord satte krisestab.

Regulariteten er riktig nok blitt god etter hvert, men to år med en ustabil tjeneste er ikke akseptabelt. Det er god grunn til å stille spørsmål om anbudsutsetting er den beste måten å organisere en så komplisert og livsnødvendig tjeneste på som luftambulansetjenesten.

Lengden på anbudene er utfordrende. Ved nye anbudsrunder går kvaliteten på materialet riktig nok opp, men mens anbudet går er det mindre muligheter for å tilpasse tjenesten og fornye utstyr. Med den raske teknologiske utviklingen og endringer i strukturen i spesialisthelsetjenesten, er det behov for at luftambulansetjenesten kontinuerlig kan tilpasses nye betingelser.

Anbudsrundene vil selv med de justeringen ekspertutvalget foreslår, være belastende og ta opp mye kapasitet i den operasjonelle tjenesten. Dette tar bort oppmerksomhet fra pasientbehandling og fagutvikling.

Ekspertutvalget vil minimere utfordringene rundt nye anbud gjennom å gi personalet større sikkerhet for å beholde stilling og arbeidsbetingelser. Men fortsatt vil teamene bestå av medarbeider som har ulike arbeidsgivere og rammebetingelser.

Fylkesrådet i Nordland vil anbefale at luftambulansetjenesten organiseres som en offentlig tjeneste. Dette vil gi økt forutsigbarhet og sikre kontinuitet i samarbeidet mellom medisinsk og operativt personell. Det å skape tillit, felles trening og god kommunikasjon i teamene er avgjørende for sikkerheten under tidvis utfordrende værmessige og geografiske betingelser.

Arbeidet med å organisere tjenesten som en offentlig tjeneste må starte opp så snart som mulig, der det offentlige overtar tjenesten trinnvis over flere år for å sikre kontinuitet og kvalitet i tjenesten under omorganiseringen.

Det har vært et tett samarbeid mellom det offentlige og frivillig sektor helt siden luftambulansetjeneste med legehelikopter ble startet i 1978 av Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Samarbeidet offentlig-ideelt har vært uformelt og det bør ses på hvordan samarbeidet mellom det offentlige helsevesenet og SNLA kan formaliseres i det videre arbeidet med ny organisering av luftambulansetjenesten.

Vedtak

1. Fylkestinget i Nordland mener luftambulansetjenesten bør organiseres i offentlig regi der luftambulansetjenesten ses på som en integrert del av den totale ambulansetjenesten.

2. Den statlige overtakelsen bør skje trinnvis for å bygge kompetanse i spesialisthelsetjenesten, sikre kontinuitet og kvalitet i tjenesten og ivareta sikkerhet for ansatte og pasienter.

3. Det er et nært men uformelt samarbeid mellom det offentlige helsevesenet og Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Dette samarbeidet bør formaliseres og det bør utredes ulike modeller for samarbeid innenfor en modell med offentlig drift av tjenesten.

Vedlegg