Forsiden

Høringssvar fra Vest-Finnmark Rådet

Dato: 09.06.2021

Vest-Finnmark Rådet er et politisk samarbeidsorgan for de 7 kommunene Alta, Hammerfest, Hasvik, Loppa, Måsøy, Nordkapp og Porsanger. Rådet representerer 55% av befolkningen og kommunenes areal utgjør ca. 1/3 av arealet i Finnmark.

Rådet har fattet følgende enstemmige vedtak i sak 23/21, den 7. juni 2021:

"Vest-Finnmark Rådet mener at luftambulansetjenesten bør organiseres i offentlig regi, der luftambulansetjenesten ses på som en integrert del av den totale ambulansetjenesten. Samarbeidet med frivillig sektor bør formaliseres og utredes i nye driftsmodeller.

Vest-Finnmark Rådet fatter derfor følgende vedtak i saken:

  • Vest-Finnmark Rådet mener luftambulansetjenesten bør organiseres i offentlig regi, der luftamulansetjenesten ses på som en integrert del av den totale ambulansetjenesten.
  • Den statlige overtakelsen bør skje trinnvis for å bygge opp kompetanse i spesialisthelsetjenesten, sikre kontinuitet og kvalitet i tjenesten og ivareta sikkerhet for ansatte og pasienter.
  • Det er et nært men uformelt samarbeid mellom det offentlige helsevesenet og Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Dette samarbeidet bør formaliseres, og det bør utredes ulike modeller for samarbeid innenfor en modell med offentlig drift av tjenesten."

Bakgrunn for vedtaket, og de vurderinger som ligger til grunn for dette, finnes i vedlagte saksdokument.

Vedlegg