Forsiden

Høringssvar fra Nasjonalt senter for distriktsmedisin

Dato: 25.06.2021

Nasjonalt senter for distriktsmedisins svar på "Utredning om organisering av luftambulansetjenesten"

Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) har lest ekspertutvalgets rapport med stor interesse. Vi har også lest Helsetilsynets rapport fra tilsyn med ambulanseflytjenesten i Nord-Norge. Vårt høringssvar er basert på innsikten fra begge disse dokumentene.

Tilsynsrapporten avdekker alvorlig svikt i planlegging, utføring og oppfølging av ambulanseflytjenesten i Nord-Norge, og konkluderer med at faktorer innenfor tjenestens kontroll har bidratt til forsinket pasienttransport i Nord-Norge. De regionale helseforetakene har dermed ikke sørget for at pasienter i Nord-Norge med behov for øyeblikkelig hjelp tilbys forsvarlige, koordinerte og helhetlige ambulanseflytjenester. Det meste ligger utenfor operatørbyttesituasjon, men operatørbytte beskrives som en risikosituasjon. Helsetilsynet påpeker at det det i forbindelse med det nylige operatørskiftet ikke ble gjort løpende registrering og analyser som kunne fange opp og gi oversikt over hvilke konsekvenser redusert tilgjengelighet på ambulansefly medførte for pasientene. Følgene operatørskiftet hadde for kapasiteten i tjenestetilbudet og beredskapen er ikke systematisk undersøkt av tjenesten. Denne mangelen på systematisk dokumentasjon av konsekvensene en så stor endring har, er svært alvorlig.

Ekspertgruppens rapport har gjort grundig rede for fordeler og ulemper med de ulike modellene for framtidig drift av den operative delen av luftambulansetjenesten. Ingen av modellene peker seg ut som den eneste riktige. De ulike modellene har ulike styrker og svakheter, og den konklusjonen man lander på etter å ha lest rapporten vil i stor grad avhenge av hvilke momenter man legger mest vekt på.

Vi støtter langt på vei de vurderingene og anbefalingene som ekspertgruppen kommer med, og med de foreslåtte justeringer vil mye av risikoen ivaretas. Likevel vil både prosessen og selve endringen ta fokus og kreve oppmerksomhet fra alle aktører i den perioden det pågår, oppmerksomhet og ressurser som kunne vært brukt mer målrettet til å forbedre tjenestene i en offentlig driftsmodell.

NSDMs perspektiv er pasienter og helsetjenester i distrikt. Luftambulansetjenesten er spesielt viktig i områder med lang vei til sykehus fordi de som regel er eneste transportmulighet i mange situasjoner, ikke bare akutte, men også i overflyttinger og andre situasjoner. Vi har fokus på at både planlegging, utvikling og utførelse av tjenestene skal bestå av en sammenhengende kjede. Det er blant annet i overgangen mellom primærhelsetjenesten og luftambulansen at mange av utfordringene oppstår. Geografiske og faglige forhold gjør at ambulansetjenestene (bil, båt, fly/helikopter), legevaktene og nødmeldesentralene må sees i sammenheng. Endring i ett ledd påvirker alle de andre. Alle er avhengige av alle i distriktene, og marginene er små i forhold til om kommunene klarer å beholde kompetent personell eller ikke. Forutsigbarhet er avgjørende – over tid bygges tillit og kjennskap.

Vi merker oss at rapporten i liten grad peker på viktigheten av å involvere primærhelsetjenesten i arbeidet med vurdering og videreutvikling av luftambulansetjenestene. Erfaringene fra siste anbudsrunde burde tilsi at ikke bare helseforetakene, men også primærhelsetjenesten bør involveres, enten det gjelder utvikling av fremtidige anbud, eller helhetlig utvikling av luftambulansetjenesten i en offentlig modell.

Uavhengig av valg av modell bør det legges vekt på grundig evaluering underveis og i etterkant. Det er avgjørende at de regionale helseforetakene – i samarbeid med relevante aktører i og utenfor helsetjenesten – bygger og forbedrer systemene for kvalitetssikring, oppfølging og utvikling av luftambulansen.