Forsiden

Høringssvar fra Vadsø kommune

Dato: 25.06.2021

Høringssvar – utredning om organisering av luftambulansetjenesten

Høringssvar fra Vadsø kommune 25.06.21

Vadsø kommune takker for anledningen til å besvare denne høringen. Vadsø kommune ligger geografisk slik til i forhold til lokalsykehus og universitetssykehus at våre pasienter trenger bistand fra luftambulansetjenesten flere ganger hver uke.

For befolkning og helsepersonell i Vadsø kommune er det først og fremst viktig med stabilitet og forutsigbarhet i luftambulansetjenesten. Selv om legevakten og bilambulansetjenesten er i regelmessig aktivitet på bakken, har hast og sentraliserte tjenester stor betydning mtp pasientenes behov.

Vadsø kommune setter pris på en grundig utredning, og har også gjennomgått tilsynsrapporten vedrørende ambulanseflytjenesten i Nord-Norge i regi av Statens helsetilsyn. De fleste problemstillinger fremstår å være godt belyst, men vi stiller oss undrende til konklusjonen. Det virker som at det springende punktet for å konkludere med fortsatt anbudsregulering er en bred enighet om at Norge har en luftambulansetjeneste i verdensklasse. Denne påstanden blir ikke dokumentert i rapporten. Samtidig påpeker Statens helsetilsyn at ambulanseflytjenesten er uforsvarlig organisert i Nord-Norge, og har vært det også før luftambulansekrisen 2018-2019.

Per i dag gjennomføres det anbudsrunder på luftambulansetjenestene ca hvert 10. år. Det innebærer et ganske betydelig fokus på å vinne nye anbudskonkurranser, og en regelmessig avsporing fra ordinær drift. Denne distraksjonen fra pasientorienterte tjenester gjelder både operatørene, Luftambulansetjenesten HF, og de regionale helseforetakene. Ansatte kan oppleve usikkerhet rundt egen arbeidssituasjon, og både rutiner og materiell endres. Kostnadene ved det siste operatørskiftet i ambulanseflytjenesten må ha vært formidable. Til syvende og sist blir pasientene skadelidende.

Fordelen med anbudsregulerte tjenester beskrives som at det motiverer til virksomhetsgjennomgang og kvalitetsheving. Det skal også holde effektiviteten oppe og kostnadene i tjenesten nede. Statens helsetilsyn har påpekt at organisering og kvalitetsarbeidet har sviktet over mange år tross kjennskap til utfordringene som er beskrevet i deres tilsynsrapport. Kvalitetsforbedring er altså ikke nødvendigvis en reell effekt av anbud. Om kostnadene holdes nede fremstår noe usikkert. Operatørskifter i ambulanseflytjenesten har ved de to siste anbudskonkurransene medført ekstrakostnader. Man kan forvente seg at fremtidige anbudsrunder og operatørskifter vil gjøre det samme, også med pålagt virksomhetsoverdragelse. Et siste operatørskifte til statlig drift vil også antakelig medføre en kostnad, men da vil man ikke få denne sykliske destabiliseringen som foregår i dag.

Monopol er bemerket som en bekymring i rapporten. Statlig drift vil innebære monopol. Men anbudskonkurranser bidrar også til monopolisering av markedet. Anbudsfokuset på pris medfører at stordriftsfordeler hos de største selskapene innenfore fly- og helikoptertjenester gir disse en betydelig konkurransefordel. Mindre selskaper taper grunn, siden de ikke klarer å presse prisene like langt ned. Kvalitet vektlegges i mindre grad, og resultatet er at monopol skapes når de mindre selskapene presses ut av markedet. Man har i dag tilnærmet monopol innenfor begge typer tjenester. Dette er altså heller ikke et argument for å opprettholde anbudsregulering.

Det er grunnleggende elementer ved anbudsmodellen som gjør at Vadsø kommune ønsker statlig driftede luftambulansetjenester. Vi mener at virksomhetsoverdragelse og utbedring av anbudskonkurransene ikke vil være tilstrekkelig til å stabilisere luftambulansetjenesten for fremtiden, og at det er på tide med statlig drift. På den måten vil styringen av tjenesten bli tydeligere, med varighet over tid. Dette vil til syvende og sist gagne pasientene i hele landet.

Britt Larsen Mehmi

Kommunoverlege i Vadsø