Forsiden

Høringssvar fra Innlandet fylkeskommune

Dato: 10.06.2021

Svartype: Med merknad

Fylkesutvalget i Innlandet fylkeskommune vedtok i møte 8. juni, å gi følgende innspill:

1. Siden det er store geografiske avstander, er fylket avhengig av gode prehospitaletjenester, herunder luftambulansetjeneste som fungerer optimalt til enhver tid. Ut fra det som kommer frem i rapporten, er det grunn til å stille spørsmål ved om ekspertgruppenskonklusjon om å videreføre dagens modell med noen endringer, sikrer innbyggerne og helsepersonell den trygghet som er nødvendig. Fylkesutvalget mener at en kombinasjon av en modell med offentlig drift og en modell med drift av ideelle aktører er det beste for å sikre en god luftambulansetjeneste.

2. Innlandet fylke er et stort fylke med mange tilreisende turister og deltidsinnbyggere i storedeler av fylket. Det er viktig å få etablert en ny helikopterbase i Innlandet, i tillegg til den som er på Dombås.

Fylkeskommunedirektørens vurderinger

Innlandet, er i likhet med Finnmark, et fylke med store geografiske avstander, og selv om det ikke er like store værmessige utfordringer som i nord, er også fjellområdene i Innlandet preget av skiftende vær. Videre er det store reiselivsdestinasjoner i fylket, og planlagt sykehusstruktur (innstilling fra Sykehuset Innlandet HF) vil innebære at deler av fylket, som særlig vinterstid har stor befolkningsøkning, vil ligge geografisk langt fra akuttsykehus. En fungerende luftambulansetjeneste er meget viktig også for denne delen av landet.

Ekspertgruppen anbefaler å videreføre dagens modell med konkurranseutsetting av tjenestene. Kostnadseffektivitet ved konkurranseutsetting har flere sider. Dersom private aktører skal kunne drive billigere enn kommunale, må det offentliges kostnader knyttet til drift og oppfølging være så lave at ikke innsparinger ved å sette tjenestene ut, nulles ut på grunn av økte administrasjonskostnader. Transaksjonskostnader som er kostnader ved å administrere, kontrollere og følge opp konkurranseutsettingen, må legges inn ved vurdering av lønnsomhet. Konkurranseutsetting er også mindre hensiktsmessig dersom det er få mulige leverandører, idet selve konkurranseelementet svekkes. Det fremgår i utredningen at det var to flyselskap som leverte tilbud, da BSSA AS ble valgt. Spørsmålet er om transaksjonskostnadene, kostnadene knyttet til uro og usikkerhet hos ansatte, samt andre utfordringer som beskrives i rapporten, bidrar til at det kan bli en dyrere løsning med å sette ut på anbud. I utredningen fremgår det også en konklusjon om at uten anbudskonkurranse, bortfaller viktige insentiver til effektivisering av driften. Dette er en påstand det kan stillesspørsmål ved. Den øvrige delen av helsetjenesten er i stor grad offentlig og driftes uten anbudskonkurranser, samtidig som det foregår innovasjon og videreutvikling innenfor tjenestene.

Det er viktig å sikre stabil drift av luftambulansetjenesten. I rapporten fremkommer det at ansattes vilkår og usikkerhet rundt framtidig jobbsituasjon, og den uro det skaper i det operative miljøet ved konkurranseutsetting, er urovekkende. Dersom en viderefører en modell med konkurranseutsetting er det derfor viktig at det legges inn endringer slik at tjenesten ikke svekkes når en gjennomfører anbudsprosesser og skifter operatør. Samtidig fremgår det av ekspertgruppens vurderinger, at dersom forslaget om at de ansatte sikres videreføring av sine vilkår i tjenesten blir lagt til grunn, kan dette også virke negativt ved å begrense tilbydernes muligheter for innretning av selskapet. Materiell (helikopter og fly) blir det primære priselementet å konkurrere på. Dette kan innebære at de store selskapene som kan få best mulig pris hos leverandørene, vil ha en fordel når de skal levere tilbud. Det er fylkeskommunedirektørens vurdering, at dette svekker argumentasjonen for fortsatt å konkurranseutsette tjenesten. Dette må ses på bakgrunn av det begrensede antallet aktører som levere anbud ut fra dagens krav.

Når sykehusstruktur i Innlandet diskuteres, inngår det å utvikle den akuttmedisinske tjenesten som premiss når en skal plassere sykehusene, og det er svært viktig at denne tjenesten fungerer optimalt til enhver tid. Det er derfor bekymringsfullt å konstatere svakhetene som finnes i dagens struktur, og at disse ikke elimineres ved de foreslåtte endringene.