Høringssvar fra Oversetterforum

Dato: 19.03.2021

Finansdepartementet

Høring – utredning om pensjon fra første krone og første dag

Oversetterforum er et samarbeidsorgan for Norsk Audiovisuell Oversetterforening (NAViO), Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO), Norsk fagoversetterforening (Norfag), Norsk Oversetterforening (NO), Norsk tolkeforening (NTF), Statsautoriserte translatørers forening (STF) og Tolkene i Akademikerne (TiA), som til sammen organiserer om lag 1500 oversettere, tolker og translatører.

Svært få av medlemmene i Oversetterforums organisasjoner har faste ansettelser, og ettersom svært mange er frilansere og næringsdrivende, er det få som har tjenestepensjonsordning og må følgelig i stor grad basere seg på alderspensjonen fra Folketrygdens som eneste pensjonsordning, i tillegg til eventuelle egenfinansierte private ordninger.

Det nåværende systemet etter pensjonsreformen med bortfall av besteårsregelen legger opp til at en større del av pensjonsopptjeningen skal komme fra tjenestepensjon. Dette fører til at ikke-ansatte oversettere (frilansere), oversettere i små stillinger og næringsdrivende oversettere har begrensede muligheter til å opptjene tjenestepensjon, i likhet med andre grupper innenfor det såkalte «nye arbeidslivet».

Vi mener det er viktig å legge til rette for fremtidens arbeidsliv gjennom å sikre at alle, uavhengig av tilknytningsform, har et minimum av rettigheter. Pensjon fra første krone for arbeidstakere i små og kortvarige stillinger er et viktig skritt i riktig retning. Målsettingen med pensjon fra første krone er at mennesker med lave inntekter, flere arbeidsgivere, og små stillinger ikke skal diskrimineres, men i likhet med andre sikres en pensjon å leve av.

Vi er fullt klar over at denne høringen omhandler opptjening av tjenestepensjon i ansettelsesforhold, og at våre målsettinger om utvidede pensjonsrettigheter for andre grupper, som frilansere og næringsdrivende, både vil kreve politisk vilje og betydelige endringer av systemer og lovverk. Her vil vi i første omgang gå inn for at ordningen skal utvides til også å omfatte frilansere, da denne gruppen har svært mye til felles med ansatte i mindre og kortvarige stillinger. Mange frilansoversettere har lønnet arbeid fra de samme arbeidsgiverne over mange år, og burde ikke ha dårligere rettigheter enn ansatte. På sikt ønsker vi at ordningen skal utvides til også å omfatte oversettere som driver næring, typisk som enkeltpersonforetak.

Oversetterforum mener at det er viktig at man får opptjening for all lønn, og følgelig at det ikke må stilles minstekrav til lønn, stillingsprosent eller tilknytningsform. Vi mener videre at det er nødvendig at pensjon fra første krone og første dag trer i kraft så raskt som mulig.

På vegne av Oversetterforum

Guri Fodstad Kristiansen, leder NAViO

Camilla Larsen, leder av oversetterutvalget og Arne Vestbø, generalsekretær NFFO

Berit Larsson, leder Norfag

Hilde Lyng, foreningsleder NO

Alexandra Therese Solaas, leder NTF

Bård Andreas Skjeggestad, leder STF

Mariann Eidberg, styreleder TiA