Høringssvar fra Norges Rederiforbund

Dato: 18.03.2021

Høringssvar til utredning om pensjon fra første krone og første dag

Norges Rederiforbund viser til Finansdepartementets høringsbrev datert 15. desember 2020, og vil med dette gi vårt innspill til rapporten fra arbeidsgruppen hvor det drøftes og foreslås mulige endringer i reglene for privat tjenestepensjon.

Norges Rederiforbund er en arbeidsgiverorganisasjon som representerer rederier med skip i utenriks skipsfart, passasjerskip i norsk kystrutefart og flyttbare innretninger på norsk sokkel. Til saksopplysning har rederiene for de aktuelle ansatte i tillegg til OTP også en lovbestemt plikt til å melde de samme ansatte inn i Pensjonstrygden for sjømenn med et innskudd fastsatt til 3,3 prosent av brutto lønn.

Vi ser av mandatet for arbeidsgruppen bestående av representasjon fra arbeidslivets parter at den skal utrede hvordan et krav om pensjonsopptjening fra første krone i private innskuddspensjonsordninger kan utformes. Arbeidsgruppen skulle også utrede om det burde innføres krav om medlemskap i private tjenestepensjonsordninger for ansatte under 20 år og ansatte med stillingsandel under 20 prosent.

Vi noterer oss opplysningene på Regjeringen.no om at:

Stortinget har vedtatt å be regjeringen om å fremme lovforslag om innføring av pensjon fra første krone og første dag fra 2023. Regjeringen tar sikte på å fremme lovforslag på bakgrunn av Stortingets vedtak og høringen som er åpen til 19. mars.

Etter vedtaket ber Stortinget «regjeringen fremme forslag til nødvendige lovendringer for å innføre pensjon fra første krone med sikte på innføring fra 1. januar 2023». Videre bes «regjeringen vurdere midlertidige, kompenserende økonomiske tiltak for arbeidsgiversiden og overgangsregler som gjør at pensjon fra første krone kan innføres over noe tid, for eksempel 3 år etter virkningstidspunktet». Finansdepartementet legger dette til grunn for oppfølgingen av høringen av arbeidsgrupperapporten om pensjon fra første krone og første dag i privat tjenestepensjon.

I arbeids- og sosialkomiteens innstilling ber flertallet om «forslag til lovendringer som medfører at dagens krav om inntekt over 1 G, 20 pst. stilling og 20 år oppheves». Videre uttaler flertallet at «det fortsatt vil være hensiktsmessig med enkelte begrensninger knyttet til for eksempel svært korte engasjement, slik det også er i dagens lovverk».

Til forutsetningene for høringen hører det også med som opplyst i rapporten at:

Stortinget vedtok våren 2019 å oppheve regelen i innskuddspensjonsloven om at arbeidstakere ikke har krav på å få med seg sin opptjente pensjonskapital hvis ansettelsesforholdet har vart mindre enn 12 måneder. Etter den nye regelen skal arbeidstaker ha krav på å få med seg sin opptjente pensjonskapital uavhengig av lengden på arbeidsforholdet. Den nye regelen trer i kraft 1. januar 2021 samtidig med reglene om egen pensjonskonto.

Frem til 1. januar 2021 ble disse midlene tilbakeført til bedriftenes premiefond.

Vi noterer oss videre at arbeidsgruppen ikke har klart å samle seg om anbefalinger til endringer i pensjonsregelverket verken når det gjelder lønnsgrunnlag (pkt 6.1) eller kriterier for medlemskap (pkt 6.2)

Når det gjelder lønnsgrunnlag har Norges Rederiforbund i sine landsdekkende tariffavtaler fastsatt rett til innskuddspensjon med satser ut over dagens minstesats i OTP og uten fradrag for 1G. I lys av stortingets vedtak finner vi derfor liten grunn til å uttale oss veldig sterkt om de alternative forslagene til minstesatser i OTP, men mener på generelt grunnlag man skal være varsom med å fastsette i (pensjons) regelverk bestemmelser som rokker ved den økonomiske balansen i tariff-/avtaleforhold uten at partene gis god tid til å tilpasse seg. Det må legges til grunn at i de bedrifter som har etablert ordninger ut over minstekravet i OTP gjerne har balansert ordningen med både høyere innskuddssats for alle ansatte og ekstra bidrag til lønn over 7,1 G når de har valgt å gjøre fradrag for lønn inntil 1 G.

På samme måte vil også kriteriene for medlemskap forrykke denne balansen ved at flere som ikke tidligere var omfattet i den etablerte ordningen, nå kommer inn og øker kostnaden med mindre man avtaler å sette ned innskuddssatsene tilsvarende. Samholdt med endringen i innskuddspensjonsloven om at man ikke lenger kan avtale krav til 12 mnd. medlemskap før rett på pensjonskapitalbevis, vil en løsning hvor alle uansett stillingsbrøk eller sesongarbeid over 13 år med lønn over rapporteringsplikten på 1.000,- bety en kostnadsøkning det ikke er tatt høyde for. Som utvalget selv er inne på viser utredningen at ved å fjerne dagens grenser på 20-prosent stilling og 20 år vil det kunne gi en reell økning av pensjonen for berørte grupper. Med andre ord en reell økning av kostnaden for arbeidsgiver.

Norges Rederiforbund mener derfor prinsipalt at regelverket for lønnsgrunnlag, aldersgrense og stillingsbrøk utformes slik at den ikke får innvirkning på løpende pensjonsavtaler med minimum tre prosent innskudd. Tre prosent innskudd med fradrag for 1 G gir høyere innskudd enn to prosent uten fradrag for lønn over 300.000,-.*

Alternativt må det for løpende pensjonsavtaler gis en betydelig overgangsperiode slik at disse kan tilpasses etter drøftelser i styringsgruppene til ordningene.

Dersom det i regelverket kun gis en overgangsperiode for etablerte ordninger til å tilpasse seg, vil vi konkret foreslå at aldersgrensen settes til 18 år, men at det som i dag kan fastsettes i regelverket en lavere grense. Videre mener vi det for deltidsarbeidere og sesongarbeidere som minimum må opprettholdes et minimumskrav til 10 prosent dersom forslaget går ut på å endre dagens 20 prosent regel, som vi oppfatter er mest vanlig i gjeldende pensjonsavtaler. En minstelønnsregel ned mot 1.000,- kroner slik som omtalt i rapporten vil etter vårt syn ikke oppstille noe terskel overhode og medføre en reell praktisk og kostnadsmessig konsekvens avhengig av bedriftens behov for vikarer og sesongarbeidere. På den annen side kan en minstelønnsregel, med dagens tekniske løsninger, gi en bedre administrativ ordning enn stillingsprosent dersom den settes på et nivå som ivaretar det samme behovet. For en slik løsning vil vi foreslå en minste lønnssats på 0,5 G som vil møte et forslag til 10 prosent stilling gitt en gjennomsnittslønnen på ca 500.000,- kroner* pr år. Dersom vilkåret om 0,5 G oppnås tas man opp i ordningen og får da rett på innskudd fra først krone.

*Gjennomsnittslønn for 2020 i privat sektor og offentlige eide foretak er 593.500,- iht. SSB– kilde SSB.no pr. 17 mars 2021.

Med hilsen

Norges Rederiforbund