Høringssvar fra Norsk Oversetterforening

Dato: 19.03.2021

Høring - Pensjon fra første krone og første dag

Norsk Oversetterforening (NO) ble stiftet i 1948 og har om lag 350 medlemmer som til sammen oversetter fra 52 språk. Foreningen har til formål å samle norske skjønnlitterære oversettere, arbeide for å høyne kvaliteten på norske oversettelser, ivareta medlemmenes faglige og økonomiske fellesinteresser, og så langt som mulig også bistå enkeltmedlemmer.

Norsk Oversetterforening bifaller grunnprinsippene for tjenestepensjon for arbeidstakere i mindre og kortvarige stillinger som legges frem av Arbeidsgruppen. Det er et viktig prinsipp at man får pensjonsopptjening for all lønn.

Målsettingen med pensjon fra første krone og første dag er å sørge for at arbeidstakere med lave inntekter, flere arbeidsgivere og små stillinger ikke skal diskrimineres, men sikres en pensjon å leve av. Vi er fullt klar over at denne høringen omhandler opptjening av tjenestepensjon i ansettelsesforhold og ikke for frilansere, men tillater oss å peke på likheten mellom ansatte i kortere arbeidsforhold og frilansere.

Etter Norsk Oversetterforenings mening bør lovens virkeområde utvides til også å omfatte frilansere. Rapporten fra Arbeidsgruppen viser at «samme person kan ha mange små arbeidsforhold som til sammen tilsier at de bør få opptjening også for lave inntektsbeløp». Det samme gjelder i stor grad også frilansere. Arbeidsgruppens rapport viser også til at man ser en tendens til at all inntekt skal telle med i opptjeningen av pensjon, og vi mener dette også bør gjelde for frilansere. Mange frilansere har lønnet arbeid fra de samme arbeidsgiverne over mange år, og burde ikke ha dårligere rettigheter enn ansatte.

De fleste skjønnlitterære oversettere er frilansere og har følgelig ingen tjenestepensjonsordning. Alderspensjonen fra Folketrygden er og har i hovedsak vært frilansoversetteres eneste pensjonsordning. Etter omleggingen av Folketrygden, der besteårsregelen bortfalt, vil frilansoversettere, som ofte har svært varierende inntekter, få redusert sine utbetalinger drastisk. Det er derfor avgjørende at det finnes ordninger som i noen grad kompenserer for dette. Vi mener det er viktig for fremtidens arbeidsliv at alle, uavhengig av tilknytningsform, skal ha et minimum av rettigheter.

I pensjonsreformen legges det opp til at en større del av pensjonsopptjeningen skal komme fra tjenestepensjon. Også her faller frilansoversetterne utenfor. Det er per i dag ikke mulig å opptjene tjenestepensjon på frilansinntekt (inntekter fra ikke-ansatt lønnsarbeid) til tross for at dette arbeidet har mye til felles med kortere ansettelsesforhold.

Norsk Oversetterforening vil anmode om at også frilansere innlemmes i den nye tjenestepensjonsordningen. Alternativt må det utarbeides en pensjonsordning tilpasset frilansere, slik at også denne gruppen kan få som fortjent: pensjon fra første krone og første dag.

Hilde Lyng, foreningsleder Norsk Oversetterforening