Høringssvar fra ESNA AS

Dato: 18.08.2021

Forslag til å kreve null-utslipp fra drift av norske havvind kraftverk

Basert på suksessen fra å kreve nullutslipps fartøy i nye ferjesamband, utslippsfrie verdensarv fjorder ol bør myndighetene kreve at driften av norske havvindparker foregår uten klimagassutslipp.

En typisk havvindpark, flytende eller bunnfast, vil ha en tre - fire CTV som daglig frakter vedlikeholdspersonell fra havn og ut til vindturbinene. I tillegg er det ofte en eller flere større SOV som driver planlagt vedlikehold basert på bruk av gangveier. Disse fartøyene krever mye energi både under transitt til og fra vindparken, men også inne i vindparken for å sikre sikker adkomst til turbinene 24/7 gjennom hele året.

Null-utslipps teknologien er under sterk utvikling, ikke minst innen norsk maritim sektor. Et krav om null utslipp vil ikke være konkurransevridende, men vil stimulere til teknologiutvikling og forsterke markedet for utslippsfrie fartøyer og utstyr. Ledende havvindselskaper, som Ørsted, Vattenfall, Parkvind, Siemens m fl. har allerede publisert fremtidige prosjekter for en slik drift andre steder i Nordsjøen.

Et krav om nullutslipp for norsk havvind allerede fra starten i Norge vil styrke norsk konkurransekraft på området og være en sterk stimulans for norske aktører innen fartøydesign, utstyrsleverandører (systemleverandører, batterier, brenselceller, ammoniakkmotorer etc), skipsbygging og rederier i å ta en ledende posisjon innen grønn skipsfart. Erefaringen er at teknologien vil modnes og vil være klar når de første vindturbinene skal skal installeres om få år.

I dag er over 500 fartøyer engasjert i drift av offshore vindkraft i Europa og det slippes mer CO2 fra denne industrien i dag enn fra den norske ferjeflåten.

Norske designselskaper, utstyrsprodusenter, verft og rederier vil være meget godt kvalifisert for en slik oppgave. Med den enorme veksten som er planlagt for havvind globalt, vil dette åpne store muligheter for norsk eksport.

Det er opplagt at utslippsfri drift av den fornybare kraften produsert fra havvind til vil øke bærekraften for både kraftindustrien og den maritime næringen.

ESNA utvikler fartøy for offshore vindkraft og har en sterk posisjon innen markedet for energieffektive og diesel/batterihybrid CTV (Crew Transfer Vessels). Vi utvikler også teknologi for null-utslipps CTV.

Nere G Skomedal

Naval Architect and co-founder

ESNA AS

www.esna.no