Høringssvar fra Norsk Industri

Dato: 20.08.2021

Norsk Industri viser til høringsbrev av 11.06.21 fra Olje- og energidepartementet om "Veileder for arealtildeling, konsesjonsprosess og søknader for vindkraft til havs", og forslag til endringer i havenergilova og havenergilovforskrifta.

Vedlagt er synspunktene fra Norsk Industri.

Norsk Industri stiller gjerne i møte med departementet for å nærmere utdype våre synspunkter, og vi ser frem til et godt samarbeid og fortgang i den videre prosess.

Vedlegg