Høringssvar fra NITO

Dato: 20.08.2021

Høring om havenergiloven, havenergiforskriften og tilhørende veileder
Negotia, Lederne og NITO viser til høring om havenergiloven, havenergiforskriften og tilhørende veileder som beskriver arealtildeling, konsesjonsprosessen og utforming av søknader om anleggskonsesjon for å bygge og drive vindkraftverk til havs.

Regjeringen åpnet i 2020 Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II for søknader om fornybar energiproduksjon til havs. Samlet legges det til rette for 4 500 MW med vindkraft. Vi er positive til at regjeringen vil utvikle det konsesjonsrettslige rammeverket og tildelingsmodell for havvind slik at Norge kan komme i gang med fullskala utbyggingsprosjekter. Det innebærer en betydelig mulighet for utvikling av kompetanse og arbeidsplasser samt en ny eksportnæring for Norge.

Sikre næring og arbeidsplasser i Norge
Vi mener den samlede prosessen for havvind ikke er ambisiøs nok når det gjelder å sørge for at havvindsatsingen gir utvikling av næring og arbeidsplasser i Norge. Dette bør være mer sentralt element i reguleringen av konsesjoner og tildelingsmodell. Regjeringen må sørge for at havvind bidrar til omstilling og videreutvikling av den høye kompetansen som er utviklet i tilknytning til olje og gass i Norge. Satsingen på havvind i Norge vil også være svært velkomment for en maritim næring i krise gjennom økt etterspørsel etter spesialiserte fartøy til dette.

Vi vil fremheve at det i tilknytning til konsesjonsprosessene må legges vekt på betydningen av å utvikle et hjemmemarked. Det forutsetter at det innføres kriterier som bidrar til tildeling av oppdrag til næringsliv i Norge. Vi viser i denne sammenheng til Norsk Industri sin rapport om leveransemodeller for havvind på oppdrag fra OED. Markedet for havvind forventes å vokse raskt internasjonalt. Vi stiller seg bak at et hjemmemarked for norsk havvind er en forutsetning for at mange flere skal lykkes internasjonalt.

Antallet installerte offshore vindturbiner vil nesten firedobles fra 2020 til 2030 ifølge Menon. Norske leverandører mangler imidlertid - med noen unntak - erfaring fra i havvindmarkedet i dag. Referanse fra havvindprosjekter etterspørres, og nettopp det utgjør en barriere for å komme inn på markedet for mange leverandører. Det finnes piloter i dag med 80 % norsk innhold, noe vi mener illustrer mulighetene for Norge i de kommende konsesjonsrundene.

Det må inngås en sektoravtale som gjennom konsesjonssystemet sikrer leverandører basert i Norge gjennom krav til «norsk» og lokalt innhold. Sektoravtalen må sette klare mål og rammer for havvind for derigjennom å sikre forutsigbarhet for investeringer i næringen.

Krav i en prekvalifiseringsprosess og kompetanse
Departementet foreslår at man skal kunne kreve prekvalifisering av konsesjonssøkere. Dette skal sikre at alle som deltar i konkurransen har tilfredsstillende teknisk kompetanse og finansiell kapasitet, og oppfyller relevante krav til helse, miljø og sikkerhet. Vi støtter en slik ordning da dette kan bedre kontroll med at søker oppfyller nødvendige krav. Disse kravene bør utformes på en slik måte at norske leverandører kan være med i konkurranse om konsesjonene. Det vil kunne være en fordel at veilederen stiller krav til dokumentasjon for at man faktisk kan levere på tid og pris. Det bør også kreves at redegjørelse for hvordan man tenker å bygg en leverandørkjede f.eks. slik vi forstår at det gjøres i Skottland.

Departementet ber om innspill til hvilke fagfelt en aktør skal ha kompetanse innenfor for å være i stand til å utvikle storskala vindkraftverk i norske havområder. Vi vil understreke at kontraktene må utformes med høye krav til HMS-standarder som treffer norsk industri. Det må også stilles krav som gjør at prekvalifiseringsordningen sikrer kompetanse innen ISO standarder på styringssystem og IKT-sikkerhet.

Vi vil framholde at høye krav til kompetanse og teknologi også må følges opp av en styrket satsing på kompetansebygging. Hver enkelt virksomhet må ta ansvar for dette, samtidig som friske midler til bransjeprogrammene også er et godt egnet virkemiddel.

Vi vil for øvrig framheve følgende komponenter til regjeringens havvindpolitikk:

• Få ned kostnaden på flytende havvind gjennom støtte til teknologiutvikling

• Styrke utdanningsinstitusjonene slik at det utdannes relevant kompetanse

• Støtter at nettutbygging bekostes av utbygger, og at Statnett får operatøransvar

• Rask tidsplan for å sikre at Norge kan opprettholde sin posisjon som ledende innen flytende havvind, og at norsk bedrifter kan være konkurransedyktige og ta internasjonale markedsandeler.

Med vennlig hilsen

Trond Markussen
President

Monica Paulsen
Forbundsleder

Audun Ingvartsen
Forbundsleder