Høringssvar fra A/S Norske Shell/BKK AS/Lyse AS

Dato: 20.08.2021

Shell, BKK og Lyse takker for muligheten til å komme med innspill til høringen.

Vi viser til høringsbrev av 11.06.2021 fra Olje- og energidepartementet om Veileder for arealtildeling, konsesjonsprosess og søknader for vindkraft til havs, og forslag til endringer i havenergilova og havenergilovforskrifta og takker for muligheten til å komme med innspill.

Vedlagt ligger vårt felles høringssvar.

Vedlegg