Høringssvar fra Regionalpolitisk gruppe i Agder

Dato: 19.08.2021

Politiskledelse i Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune, Lister Regionråd, Region Kristiansand og Østre Agder Regionråd har i felleskap startet et samarbeid om havvind. Målet er generelt å styrke Sørlandet som havvindregion nasjonalt, og spesielt med å skape langsiktige ringvirkninger fra utbygging og drift av havvind i Sørlige Nordsjø II.

Følgende regionalpolitiske uttalelse ble vedtatt:

1. 1. Tildeling av utlysningsområder for havvind bør skje gjennom en kvalitativ konkurranse. Ved en slik kvalitativ konkurranse bør departementet legge vekt på at

a. konsesjonstildelingen skjer slik at det stimuleres til konkurranse og mangfold og at det dermed blir etablert et bredt aktørbilde for havvind i Norge.

b. selskaper som ønsker å satse på FoU, innovasjon, industri- og leverandørutvikling blir prioritert.

c. aktiviteter til beredskap, drift og vedlikehold av kommende havvindparker som hovedregel skal skje fra norske baser/havner.

2. 2. Norsk fornybare kraftressurser skal forvaltes bærekraftig og til det beste for Norge. Dette forutsetter en nettutvikling offshore skal bygges ut i et langsiktig perspektiv som tar hensyn til nasjonale energi-, klima- og næringsinteresser. Alle transportløsninger av fornybar kraft fra havvindparker i Norge skal derfor være tilknyttet det nasjonale kraftsystemet.