Høringssvar fra Kjeld Slettebø

Dato: 19.08.2021

Tilsvar til regjeringens forslag om havvind.

For noen år siden ble vi alle etterhvert enige om at havet alt for lenge var benyttet som søppelbøtte for alle slags avfall. Og vi engasjerte oss i forsøk på å rydde opp i gamle synder. Det er satset mye på å rense kloakk og hindre kjemikalier og andre biprodukter fra å havne i havet. Derfor er det fra naturvernsynspunkt høyst besynderlig at denne innsikten nå synes å være helt glemt.

Norge er så heldig å være en av de største kystnasjoner i verden. Men det betyr også at vi har et særlig stort ansvar for å hindre forurensning av våre og andres havområder. Det snakkes mye om fornybare ressurser i dag. Norske fiskerier har tradisjonelt vært helt avgjørende for næringsliv og bosetning på kysten. Og hvis vi steller godt med havet og fiskeressursene, har vi en fornybar matressurs i veldig lang tid fremover. Dette er viktig, siden Norge er en såpass betydelig eksportør av fisk i verdensmålestokk. Dette er vårt store matfat! Og det er vi forpliktet til å passe ekstra godt på.

Vindkraftutbygging til havs har mange av de samme ulempene som vindkraft på land. Trekkfugler vil bli minst like mye slått ihjel her som på land. Det samme gjelder havørn. Det vil bli mye vanskeligere å finne ut hvordan tapstallene blir for fugl her ute. Her kan ingen følge med på hva som skjer.

Og vi vet svært lite om hvordan livet til fisk og sjøpattedyr blir påvirket av støy og infralyd. Og hva med folket som bor langs kysten? De er allerede mange steder sterkt plaget av støy og infralyd fra vindturbinene på land. Så skal de kanskje få denne belastningen i tillegg?

Når det gjelder forurensning til havet fra eventuelle anlegg, tyder alt på minst like mye oppsmuldring av mikroplast fra vingene som fra landanleggene. Til havs er de nedbrytende kreftene i sol, saltvann og stormer enda mye kraftigere enn på land. Og utslipp av gearolje og meget giftig hydraulikkolje kan fort vare lenge før noen oppdager det, hvis det i det hele tatt blir oppdaget.

Skal man i det hele tatt vurdere havvindanlegg i norske farvann, må det foreligge grundig og uavhengig granskning der alle aktuelle problemområder må være med. Det kan være ulemper for fiskeriene, beredskap og hensyn til skipsfart og helikoptertrafikk. Dette kommer i tillegg til alle ulempene som også her gjelder for naturen. Vi må fortsette den gode trenden vi hadde for noen år siden med å ta mye mer hensyn til våre naturområder enn tidligere. Nå har utviklingen fått lov å gå i feil retning altfor lenge!

Mange har sterke motforestillinger til den form for saksbehandling og manglende konsekvensutredninger som har fulgt vindkraftutbygging på land. Nå må ikke norske myndigheter gjøre nøyaktig samme feil enda en gang når det gjelder havvind. Det er ikke akseptabelt!

På vegne av Motstandsgruppen mot vindkraft i Rakkestad

Kjeld Slettebø