Høringssvar fra NGI - Norges geotekniske institutt

Dato: 20.08.2021

NGI takker for muligheten til å komme med innspill til høringen. Vi viser til høringsbrev fra Olje- og energidepartementet om Veileder for arealtildeling, konsesjonsprosess og søknader for vindkraft til havs, og forslag til endringer i havenergilova og havenergilovforskrifta. Vedlagt ligger vårt felles høringssvar

Vedlegg