Høringssvar fra Petroleumstilsynet

Dato: 19.08.2021

Vi viser til Olje- og energidepartementets høring av Veileder for arealtildeling, konsesjonsprosess og søknader for vindkraft til havs og forslag til endringer i havenergilova og havenergilovforskrifta, og takker for anledningen til å gi våre innspill. Vi viser også til svaret vårt på høringen om havenergilova: https://www.regjeringen.no/contentassets/c241bb941b2a48a5826961c53421681b/petroleumstilsynet.pdf?uid=Petroleumstilsynet.

I henhold til havenergilova § 5-1 skal virksomheten foregå slik at eit høgt tryggleiksnivå kan haldast ved lag og utviklast i takt med den teknologiske utviklinga. En slik tilnærming til sikkerhet bør innebære at sikkerhets- og arbeidsmiljømyndigheten involveres i tidlig fase. Blant annet basert på de mange likheter den foreslåtte prosessen har med tildelingsprosessen for petroleumsvirksomhet, mener vi at det vil være formålstjenlig med en aktiv rolle for involverte myndigheter, og det bør tydeliggjøres hvilken rolle andre departementer og underliggende myndigheter, inkludert ASD/Ptil, skal ha. Erfaringer fra tilsvarende prosess innen petroleumsvirksomhet (tildeling av utvinningstillatelser) viser at et godt samarbeid mellom underliggende myndigheter gir gode og helhetlige vurderinger som OED kan basere sine beslutninger på. Dette gjelder også ved fastsetting av prosjektspesifikke utredningsprogram.

Søknad om godkjenning av deltaljplan skal sendes NVE. Her bør det avklares hvordan andre etater med tilstøtende myndighetsansvar (inkl. Ptil) skal involveres i prosessen. Som beskrevet over er erfaringene fra petroleumsvirksomheten med en aktiv involvering gode, og med på å underbygge et balansert og helhetlig regime der også sikkerhet og arbeidsmiljø ivaretas på en god måte.

Departementet ber særlig om innspill til prekvalifiseringsprosessen. Der hvor en gjennomfører en prekvalifiseringsprosess, understreker utkastet til ny havenergilovforskrift § 2c at søker må oppfylle relevante krav til helse, miljø og sikkerhet. Her bør en se hen til tilsvarende prosess innen petroleumsvirksomheten og søke å predefinere minimumskriterier basert på veilederens innhold under del 4 (strekpunkt 3), slik at en kan legge til rette for en transparent prosess. Ptil bør involveres i å definere kriteriene, samt i selve prekvalifiseringsprosessen.

I krav til dokumentasjon om prekvalifisering kommer det frem at foretaket må kunne dokumentere teknisk kompetanse for å kunne bygge ut og drive anlegg. Det beskrives videre at søkeren må oppfylle krav til helse, miljø og sikkerhet og at dette må kunne dokumenteres. Her bør en vurdere å inkludere at søker må kunne dokumentere spesifikk kompetanse også innen helse, miljø og sikkerhet i egen organisasjon. Uten slik kompetanse i organisasjonen er det vanskelig å imøtekomme havenergilovas § 5-1. Her er det naturlig å se på tilsvarene ordning i petroleumsvirksomheten, men selvsagt skalere kravene i lys av bransjens spesifikke risikoforhold.

Vedrørende veilederens del 5 om innhold i melding med forslag til prosjektspesifikt utredningsprogram: Her bør en, i tillegg til å beskrive anlegget, også ha med forventninger til at anleggets karakteristikker vedrørende installasjonsprogram og nærmere beskrivelse av metoder for drift og vedlikehold blir beskrevet, da disse erfaringsmessig har stor betydning for anleggets risikobilde gjennom levetiden.

Vedrørende beskrivelse i del 6 av innholdet i konsesjonssøknad, strekpunkt 6: Beskrivelse av sikkerhet og beredskap, herunder blant annet beredskap mot akutt forurensing. Her er det ikke tydelig om en forventer en beskrivelse av evnen til å levere energi eller av forhold knyttet til skade på liv, miljø og verdier. Dette kan tydeliggjøres ved å beskrive at det som minimum skal være en beskrivelse av sikkerhet og beredskap som dekker både potensiell skade på menneske, miljø og investerte verdier, samt evne til å forsyne energi (dersom det er intensjonen).

Hilsen

Hilda Kjeldstad

leder for regelverksutvikling

Petroleumstilsynet