Høringssvar fra Bergen Offshore Wind Centre/Universitetet i Bergen

Dato: 20.08.2021

Kommentar til "Veileder for arealtildelning, konsesjonsjonsprosess og søknader for vindkraft til havs" fra Bergen Offshore Wind Centre ved Universitetet i Bergen

Pkt 2.5 Fastsetting av prosjektspesifikt utredningsprogram

En legger her opp til at utredningsprogrammet/konsekvensutredning skal gjennomføres av tiltakshaver på maksimum to år. Tildeling av areal vil bli gitt som deler at de åpnede områder.

Både den korte tidsfristen, oppsplitting i flere konsesjonsarealer og det aktørspesifikke utredningsprogrammet vil kunne medføre til store ulikheter i kvaliteten av datainnsamling og analyse.

Generelt er to år for kort til å etablere gode tidsserier for miljødata. Mye dobbeltarbeid vil bli utført ettersom de ulike aktørene skal gjennomføre ulike programmer.

Om myndighetene påtar seg ansvaret for den nødvendige miljøkartlegging for de åpnede områdene i forkant av tildelingsprosessen, vil et bedre og mer konsistent datagrunnlag bli etablert. Det vil også redusere utbyggingsrisiko og tid for aktørene. Kostnadene myndighetene har med dette arbeidet kan i ettertid belastes aktørene på tildelte konsesjoner.

Synspunktene er relevante for punktene som står listet på side 9, pkt 5. Mye av de utredninger som skal gjøres her er relativt uavhengig av teknisk utbyggingsløsning. Eventuelt kan en ta utgangspunkt i en «standard» løsning, slik at aktøren kan forholde seg til betydningen av avvik.

Pkt. 2.8: Nett til havs.

Her bør det også åpnes for at ikke all energien overføres i kabel, men at produksjon av hydrogen/ammoniakk kan inngå som en del av løsningen.