Høringssvar fra Riksantikvaren

Dato: 20.08.2021

Olje- og energidepartementet

Postboks 8148 Dep

0033 OSLO

Att:

Olje- og energidepartementet - Veileder for arealtildeling, konsesjonsprosess og søknader for vindkraft til havs - Forslag til endringer i havenergiloven og havenergilovforskriften - Høring

Vi viser til Olje- og energidepartementets høringsbrev av 11. juni d.å.

Riksantikvarens utgangspunkt

Kulturminner innenfor territorialfarvannet har en sterk beskyttelse i kulturminneloven. Når det gjelder tilstøtende sone har man i kulturminneforvaltningen lagt samme rettspraksis til grunn som innenfor territorialfarvannet. Dette er begrunnet i lov om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone § 4 tredje ledd, med støtte i Havrettskonvensjonens (UNCLOS) artikkel 303(2). Utenfor 24 nautiske mil gir folkeretten et generelt grunnlag for å hevde at kulturminner har et visst vern. Vallettakonvensjonen gjelder også for vindkraftanlegg i internasjonalt farvann.

Før det gjøres tiltak på havbunnen, skal forholdet til kulturminner avklares. Ønskede tiltak på havbunnen innenfor 24 nautiske mil fra grunnlinjen skal meldes inn til og behandles av fylkeskommunen som regional kulturmiljømyndighet. En tilfredsstillende kartlegging av eventuelle skipsfunn og andre kulturminner i forbindelse med tiltak på havbunnen forutsetter gode rapporteringsrutiner mellom tiltakshaver og kulturmiljøforvaltningen. Det vil i utgangspunktet være mest hensiktsmessig, både praktisk og ikke minst kostnadsmessig, at tiltakshaver samkjører eventuelle surveys med kulturmiljøforvaltningen. Jo tidligere kulturmiljøforvaltningen kobles inn, jo tidligere vil eventuelle konflikter med kulturminner under vann kunne oppdages og unngås.

Merknader

Veilederen på høring er for søkere til konsesjoner innenfor områder som allerede er åpnet for vindkraft til havs, og beskriver den videre prosessen etter at et område er åpnet. Prosessen fram mot åpning av områder blir ikke nærmere beskrevet, men Riksantikvaren forutsetter at kulturmiljøforvaltningen involveres som høringsinstans her som i andre større utbyggingssaker, som konseptvalgtutredninger og KU.

Den aktuelle veilederen er formulert på et relativt overordnet nivå der mye er knyttet til søkers økonomi, innovasjon, kompetanse etc. og viser i første rekke til NVEs veiledere når det gjelder innholdet i konsesjonssøknaden. Riksantikvaren vil påpeke at NVEs veiledere på området ikke er tilfredsstillende på kulturmiljøområdet; veilederen fra 2004 som omtaler kulturminner og kulturmiljø er utdatert, og veilederen fra 2020 er ikke riktig når det gjelder beskrivelsen av kulturmiljøforvaltningens ansvarsområde. Det er behov for at NVEs veiledere på kulturmiljøområdet oppdateres og at de kvalitetssikres hos Riksantikvaren.

Konkrete innspill til utkastet til veileder

Pkt. 3. Departementets vektlegging i behandling av konsesjonssøknaden

Til femte avsnitt:

Videre kan vindkraft til havs påvirke miljøinteresser negativt. Vindkraftverk til havs påvirker arter over og under vann, både i anleggsfasen og driftsfasen gjennom bl.a. endringer i habitat. For sjøfugl, trekkfugl og flaggermus kan vindkraftverk til havs føre til kollisjoner med turbiner, unnvikelser av området og bli en barriere eller medføre tap av habitat. I anleggsfasen vil sprenging og pæling av fundamenter og forankringer av havvind medføre en varierende grad av støy. Støy kan gi økt fysiologisk stress for fisk og sjøpattedyr, i tillegg til at dyrenes egen evne til å kommunisere med hverandre, finne mat og orientere seg, kan maskeres. Videre foreligger det fare for kollisjoner mellom skipstrafikk og vindturbiner som igjen kan medføre utslipp av kjemikaler. Også kulturminner som skipsvrak eller funn fra steinalderen på havbunnen kan bli berørt av installasjoner eller aktiviteter i tilknytning til vindkraft til havs. Dette er momenter som vil bli vurdert av departementet i en konsesjonsprosess og som kan få betydning for plasseringen av vindkraftverket.

Del II – Innhold i søknader og praktisk informasjon

Til andre avsnitt i innledningen:

Når det gjelder søknader om konsesjon etter energiloven vises det til Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) «Veileder for utforming av søknader om konsesjon for nettanlegg, Nr. 2/2020». Riksantikvaren bemerker at denne veilederen ikke er oppdatert mht. ny forskrift på skipsfunntemaet. Den viser videre til en veileder på kulturmiljøfeltet http://publikasjoner.nve.no/veilder/2004/veileder2004 02.pdf som er utdatert.

Pkt. 5 Innhold i melding med forslag til prosjektspesifikt utredningsprogram

Til andre avsnitt:

Riksantikvaren foreslår at ordet «omgivelsene» erstattes med «miljø og omgivelser».

Til opplistingen av strekpunkter under fjerde avsnitt, nest siste strekpunkt:

Riksantikvaren foreslår at «hva slags» erstattes med «hvilke».

«Beskrivelse av energianlegget»

Til syvende strekpunkt:

I opplistingen av annen gjeldende lovgivning foreslår Riksantikvaren at kulturminneloven nevnes konkret i tillegg til plan- og bygningsloven og energiloven.

«Vurdering av virkningene på miljø og samfunn»

Til tredje avsnitt:

Dersom planen eller søknaden omfatter flere alternative løsninger, skal det gjøres greie for konsekvensene disse vil kunne ha for miljø og samfunn, og en begrunnelse for søkerens valg av alternativ.

Pkt. 6. Innholdet i konsesjonssøknad

Til tredje avsnitt:

I dette avsnittet vises det til NVEs gjeldende veileder for utforming av søknader om konsesjon for nettanlegg, der energiloven kommer til anvendelse. Her er hensynet til kulturminner og kulturmiljø omtalt, men som vi har nevnt ovenfor, er omtalen ikke tilfredsstillende.

VEDLEGG

Riksantikvaren foreslår at også kulturminneloven innarbeides i opplistingen av relevante lover og forskrifter, med lenker.

Avsluttende innspill

Vi viser til KU-veileder på miljøområdet, ferdigstilt i desember 2020, som Miljødirektoratet og Riksantikvaren har utarbeidet i fellesskap. Denne omhandler ikke spesifikt hav, men vil også kunne brukes i utredninger av KU-pliktige tiltak etter annet lovverk enn plan- og bygningsloven. Adresse: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/overvaking-arealplanlegging/arealplanlegging/konsekvensutredninger/

Vennlig hilsen

Lars Erik Eibak Bru

fung. seksjonssjef

Kristine Johansen

Brevet er elektronisk godkjent uten underskrift