Høringssvar fra Utsira kommune

Dato: 18.08.2021

Viser til høring av Veileder for arealtildeling, konsesjonsprosess og søknader for vindkraft til havs, og forslag til endringer i havenergilova og havenergilovforskrifta, og oversender med dette Utsira kommune sitt høringssvar.

Etter at olje- og energiminister Tina Bru i fjor annonsert at havområdet vest for øykommunen Utsira skulle åpnes for søknader om fornybar energiproduksjon til havs, er det gledelig å se at Veilederen for arealtildelingen og konsesjonsprosessen nå snart er klar. Vårt høringssvar tar naturlig utgangspunkt i prosessen rundt Utsira Nord.

Utsira støtter sterkt følgende moment i veilederen

Positive lokale ringvirkninger

Som påpekt i saksfremstillingen er Utsira Nord på 1 010 kvadratkilometer, og vil være godt synlig fra land på Utsira. De nærmeste vindmøllene vil kunne ligge kun ca. 7 Km fra land. Det vil derfor være naturlig å etablere substasjoner/transformatorstasjoner og service- og vedlikeholdsbaser på Utsira. Kraftsystemet og etableringene vil være er et vesentlig grunnlag for økt aktivitet og verdiskaping i Utsiras økonomi, og ha stor betydning på mange lokale samfunnsområder. Det er derfor gledelig å se at Veilederen påpeker at ved planleggingen av en ny utbygging skal det legges til rette for positive lokale ringvirkninger og at en allerede i en tidlig fase av planleggingen skal etablere kontakt mellom rettighetshavere, lokalt næringsliv og relevante myndigheter.

Felles nettløsning dersom flere anlegg bygges i nærheten av hverandre

For å få ned kostnadene med utbyggingen av havvind ved Utsira Nord, vil det være naturlig å tenke substasjoner / transformatorer på Utsira, før en fører kablene videre. Da Utsira Nord vil bli delt opp i flere konsesjonsområder, vil det være kostnadsgunstig og ønskelig for Utsira kommune om de forskjellige konsesjonssøkerne kunne samarbeide om felles substasjoner / transformatorer på Utsira. Det er derfor gledelig å se at veilederen legger vekt på at det kan være fordeler med en felles nettløsning dersom flere anlegg bygges i nærheten av hverandre i et åpnet område. Videre er det gledelig at veilederen påpeker at for å legge til rette for en mest mulig samfunnsmessig rasjonell løsning, kan departementet sette vilkår for tildelingen av utlysningsområder, herunder om samordning av nettanlegg og nettilknytning for flere av utlysningsområdene.

Utsira kommune ønsker å påpeke at positive lokale ringvirkninger bør bli vektlagt allerede i prekvalifiseringsprosessen for Utsira Nord

Utsira kommune stiller seg bak en tildelingsmodell for områder ved Utsira Nord basert på en prekvalifiseringsprosess, men mener at kriteriet om positive lokale ringvirkninger må vektlegges i denne delen av prosessen og ikke kun i den senere konsekvensutredningen.

Gitt at målet med Utsira Nord er teknologiutvikling av flytende havvind, bør blant annet følgende kriteria bli vektet høyt i prekvalifiseringsprosessen:

· Bruk at Utsira kommune som et knutepunkt for Utsira Nord.

· Samarbeid om felles substasjoner / transformatorer på Utsira, samt koordinert nettløsning for videre distribusjon av kraften.

· Utstyrsleverandørene samarbeider om en felles og service- og vedlikeholdsbase, med tilhørende reservedelslager, på Utsira

· Bruken av droner for inspeksjon og vedlikehold, over og under vann, styrt fra land på Utsira.

· De lokale ringvirkningene for Utsira kommune.

· Viktigheten av at en substasjon på Utsira er med på å øke forsyningssikkerheten av kraft til Utsira kommune.

De nevnte punkter vil være:

· Redusere kapitalkostnadene for utbyggerne i utbyggingen av infrastrukturen og gi lavere drift- og vedlikeholdskostnader i løpet av havvindparkens levetid.

· En vil på en klok måte ivareta de lokale natur- og landskapsinteresser på Utsira.

· En vil få redusert transporttid i åpent hav og dermed kunne drive service- og vedlikeholdsarbeidet mer energieffektivt og med et mye lavere CO2 avtrykk.

· Samlet sett vil dette også realisere økt aktivitet og verdiskaping i Utsiras økonomi.

Neste kommuestyremøte i Utsira kommune er torsdag 16. september 2021. Dersom kommunestyret skulle ha noe å tilføye, vil dette bli ettersendt