Høringssvar fra Maren S. M. Jacobsen

Dato: 21.08.2021

Tillegg til innsendt høringssvar:

• Høringen gjelder norsk lovverk, konsesjonsesjonsprosesser m.m. Viktig å understreke likevel at det gjelder svært store areal som planlegges industrialisert med offshore vindkraftanlegg, i sjø-/havområder som allerede er belastet med svært store vindkraftanlegg. De ligger i tilgrensende land ved den samme Nordsjøen, bare lenger vest-sørvest: The UK (England og Scotland). Der fins nå verdens største offshore vindkraftverk, noen i drift, noen under bygging med oppstart om relativ kort tid. Noen i konsesjonssøknads-fase. Bare på østkysten av Nord-England, 9-12 mil fra kysten er over 2000 km2 vindkraftverk utbygget/under utbygging/under konsesjonsbehandling. Tilsammen rundt 750 turbiner (190-200 m høyde). Til sammenligning er Oslo kommune 454 km2, og offshore vindkraftverkene Hornsea Two og Hornsea Three (Nordsjøen-England) er h.h.v. 462 km2 og 696 km2.

Scotland lenger nord har enda større offshore vindkraftverk i i drift, under arbeid og i planlegging/under konsesjonssøknad. Shetland lenger nord og rett vest for Vestlandet, har også planer om svære vindkraft anlegg on- og offshore.

Så langt kjent er det ingen konsekvensutredninger som vurderer den kumulative (samlede) effekten av disse enorme vindkraftanleggene - på det sårbare, svært ressursrike marine livet og de svært store matressursene i våre områder. Deler av Nordsjøen er/blir allerede nå nærmest 'teppelagt' med slike industriareal. Hvordan vil alt dette påvirke det marine livet vårt? Ingen vet, det er p.t. et farlig eksperiment.

Forskningen på antatte og kjente negative effekter, er langt fra moden nok til å fortsette den svære industriutbyggingen offshore. Skadepotensialet er stort, også på trekkfuglene sine livsviktige ruter sør- nord i Europa.

Kjennskapen til turbinteknologien i drift over tid, i våre svært harde offshore klimaforhold, er for ukjent ennå og antatt skadelig. Vindindustrien fortsatte produksjonen enda erosjonsproblemet var lenge kjent. Selv om støyproblemene ikke var på langt nær vitenskapelig godt nok undersøkt for alvorlige negative konsekvenser.

Forpliktelsen for Norge er å si stopp nå til offshore vindkraftutbygging, og forebygge eventuelle store, uopprettelige skader på den marine naturen i våre områder, som lovverket sier. Havenergiloven sine betingelser for å gi konsesjon er p.t. ikke oppfyllt. Ikke tilstede.

Forvaltningsansvaret er stort, også i internasjonal målestokk, for våre veldig verdifulle offshore natur- og fiskeriområder. Prioritet nr. 1 er å sikre det, og det store fuglelivet, både trekkrutene i områdene og leveområdene.

Vedlegg i neste sending.