Høringssvar fra John Haftor Haftorsen

Dato: 16.08.2021

Når det nå leggest planer for åpning av havvind er det først å fremst klima, miljø, natur, økosystem og andre arter sine intresser som må veie mest fremfor økonomiske beslutninger.

Vi har kun ett uberørt landareal og når vi først gjør inngrep der er det ikke uberørt lenger og vi mennesker har satt spor etter oss. Det samme gjelder areal på havbunn som vi påvirker i større og større grad.

Havvind delest inn i faste installasjoner og flytende installasjoner og begge har sine ulemper for miljøet irunt seg.

Det viktigste er å bygge så lite vindkraft til hafs med tanke på hval og fisk sine evner til å endre levemønster ut fra påvirkning fra hørbar støy og ikke hørbar støy ( infralyd ). Det er også ofte reklamert fra utbyggere sin side at slike installasjoner skaper som havvind skapet kunstige yngleplasser for fisk, men dette er ikke nødvendig vis possetift for det naturlige artene som er tilstede der. Det er også meget viktig at alle instanser, inkludert søkerne av ett havindanlegg vet og forstår at havet er føde og oppvekststedene til millioner av fugler og fisk. Det er også viktig at alle forstår at andre arter er mer sårbare enn menneske som art når det gjelder menneskelig aktivitet med formål om økonomisk vinning. Vi mennesker har en tendens til å gå langt og tillate avvik og sprenge grenser for å oppnå økonomiske gevinster og spessielt i Norge har vi en serdeles dårlig ukultur med å gå lengere enn langt og søke støtte og hjelp til hverandre for å oppnå norske forpliktelser ovenfor andre land og spessielt EU ( sikter her til Norges forpliktelser ovenfor EU som førte til private avtaler imellom Statnett og vindkraft konsesjonsøkere i Trøndelag og som igjen førte til at NVE og OED ga konsesjoner uten at konsesjonsøkerne hadde den dokumentasjonen dem krevde i orden og at flere vindkraftanlegg ble ulovlig idriftsatt fordi tidsfristene holdt på å løpe ut ). Det må sikkeres at slikt ikke gjentar seg på bekostning av andre arter og at systemene fungerer opp mot hverandre der dem skal ivareta fugler, fisk, hval og andre arter og at systemene sammarbeider tvers av hverandre uten økonomisk vinning for alle parter.

Det er ikke ønskelig og heller ikke nødvendig med havvind og om det så skal byggest for økonomisk vinning i skjul av klimakrisen må alle havvindkraft industri anlegg utredes hver for seg og samlet med andre anlegg i nærheten. Foreksempel må vindkraft anleggene utredes hver for seg samtidig som ett havbasert oppdrettsanlegg eller oljeplstform leggest inn i den totale utredningen. Dette fordi vi ikke lenger kan holde på å utrede et og et anlegg bare for seg selv, men vi må ta med de totale påvirkningene av all menneskelig aktivitet i og irunt omerådene. Dette fordi det er først da vi har de tottale menneskelige påvirkningene i omerådene.

Det er også viktig med kunskap om langtidsvirkninger på det maritime miljøet når det gjelder alle arter. Plankton kan ha større skade av foreksempel infralyd og eller kjemikalier som benyttes og her hjelper det ikke å kun regne på ett anlegg om det så planlegges 10 eller 20 anlegg langs norskekysten og vi kan heller ikke sette grenser i kart med at ting foregår uttenfor foreksempel 12NM. Dette fordi andre arter verken ser eller bryr seg om grenser i kart.

Det må også settes krav til uavhengige aktører når det gjelder utredning av omerådene det ønskes å bygge havvind i slik at vi ikke opplevet at enkelte gir mindre skadevirkninger på miljøet enn andre for å få oppdragene om utredning og motsatt. Her bør det være uavhengige aktører som får faste summer for å utrede ett omeråde for havvind. En fast sum for ett bestemt areal slik at verdien på utredningen kommer an på størrelsen på ommerådet

Mvh

John Haftor Haftorsen