Høringssvar fra Ingvard Frøyland

Dato: 20.08.2021

Mine reservasjoner går først og fremst på at vindkraftutbygging til havs ikke er konsekvensutredet og mot dette protesterer havforskere, naturvernere og representanter for fiskerinæringen. Ifølge Havforskningsinstituttet kan både bunnfaste og flytende havvind skade flora og fauna på havbotnen samt fiskearter som lever og gyter der i installasjons og driftsfasen. Det Internasjonale Energibyrået (IEA) sier at naturmangfoldet bør utredes før man vurderer å ofre et område til kraftproduksjon og Norge har mer enn nok kraft til å være sjølforsynt med kraft. Norske strømkunder vil betale dyrt for dette i form av økte strømpriser noe som rammer næringslivet og private. I stedet vil det være bedre å oppgradere eksisterende vannkraft og utvikle jordvarme og atomkraft. Videre energiøkonomisering som en systematisk satsing. I tillegg bør planene om fullelektrifisering av norsk sokkel legges bort da dette kun er å regne som et symbolsk klimatiltak.