Høringssvar fra Rødt Møre og Romsdal

Dato: 20.08.2021

Rødt Møre og Romsdal

For det tilfellet at det er politisk flertall for å bygge ut havvind, er følgende høringssvar Rødt Møre og Romsdals innspill til hvordan veileder og havenergiloven bør endres.

Rødt Møre og Romsdal etterlyser at føre-vâr-prinsippet blir tatt inn havenergiloven og i retningslinjene. Det finnes ikke tilstrekkelig kunnskap om hvordan storstilte utbygginger av havvind vil påvirke gyting, vandring eller andre livsbetingelser for livet i havet. Det er derfor ikke tilrådelig å åpne for å tildele konsesjoner før vi har mer sikker kunnskap om påvirkningene på havet, havstrømmene og vindstrømmene.

Rødt savner at lovendringene klarere sier noe mer detaljer om hva eiendomsretten som etter havenergiloven § 1-3 tilligger staten innebærer. Dette prinsippet må konkretiseres overfor de enkelte konsesjonssøkere. Særlig må forholdet mellom eierskap til utnytting, graden av subsidier og bidrag fra de som betaler for bruk av elektrisk kraft, som privatpersoner og industri, klargjøres i loven før konsesjoner gis. For vannkrafta fikk private aktører rett til å bygge ut og utnytte kraften i fosser i en begrenset tid. Investeringene skjedd ved bruk av private midler. Hjemfallsretten sikret offentlig eierskap til disse private investeringene etter en bestemt tid. For havvind ser det ut til å skje motsatt: Staten og fellesskapets midler brukes til å subsidiere at private selskaper skal bygge og tjene på salg av kraften. Det bør lovfestes at eventuell bruk av «subsidier» skal ytes som lån til utbyggingen, som skal betales tilbake i løpet av driftsfasen.

Systemet med konsekvensutredninger må endres. I saken om utbygging av vindkraft på Stad så vi et eksempel på bruk av konsulenter som utbygger har et langvarig økonomisk forhold til. Rødt vil at konsekvensutredninger skal være uavhengige og objektive, gjennomført av spesialister som ikke står i noe økonomisk forhold til utbygger. Før noen konsesjoner gis må vi ha mer nøytral kunnskap om påvirkningen. Særlig må de levende ressursene i havet kartlegges langt mer grundig enn situasjonen har vært på land før det kan være tale om å gi konsesjon.

Rødt ønsker en tydeligere norm for vekting av hensynene til fisk og andre levende ressurser i havet; til fiskeri som næring; og til hvordan dette fortrenger annen bruk av havene i de skjønnsmessige reglene som forvaltningen anvender for å vurdere om hver konsesjon skal gis. Det må stilles strengere krav til disse skjønnsmessige avgjørelsene og til at disse skrives ned. Forslag til begrunnelse for å innvilge eller tildele en konsesjon skal legges ut på høring slik at det blir anledning til å kommentere og få et bredere sett av synspunkter inn i de konkrete avveiningene av om en konsesjon skal gis.

Endelig må terskelen for å trekke konsesjonen tilbake senkes, hvis prosjektet endres fra slik det var skissert da det ble søkt om konsesjon frem til gjennomføring. Dette har vist seg å være et stort problem for vindkraftkonsesjoner på land. Ved endringer må veileder og havenergiloven innføre systemer med nye runder med åpne høringer og nye runder med avveininger av om utbygging skal skje.