Høringssvar fra Jostein Nygård

Dato: 20.08.2021

Viser til Høyringsnotat - Forslag til endringer i havenergilova og havenergiforskrifta.

Kommentar til punkt 1. Innleiing

Havenergilova er eit dokument som NVE/OED nyttar til å overstyre etablert marin næringsverksemd og forvaltingsprinsippa i havressurslova og såleis sette miljøet i havet i fare. Spesielt gjeld dette forvaltingsprinsippa:

- Ei føre-var-tilnærming i tråd med internasjonale avtaler og retningslinjer

- Ei økosystembasert tilnærming som tek omsyn til levemåte og biologisk mangfald

Det er ikkje eit positivt bidrag til å nå FN sitt berekraftmål. Grunngjevinga finn ei i vedlagde dokument.

Kommentar til punkt 2. Gjeldande rett:

Kvifor prosjekt innan fornybar energi til havs ikkje gjev ein positiv samfunnsnytte finn ein i vedlagde dokument.

Vedlegg