Høringssvar fra Miljødirektoratet

Dato: 20.08.2021

Miljødirektoratet setter pris på at det har kommet en veileder som klargjør prosessen for havvindprosjektene. Innholdet virker i all hovedsak egnet til formålet, men vi anbefaler noe klargjøring i kapittel 3, "Departementets vektlegging i behandling av konsesjonssøknaden". Hensikten er å presisere innholdet i de "allmenne interessene" som gir grunnlag for mulig avslag på søknader i konsesjonsfasen (3. avsnitt, siste setning), og klargjøring av at også andre interesser enn naturmiljø "kan få betydning for plassering av vindkraftverket" (5. avsnitt, siste setning).

Vi ønsker derfor endringer av teksten til kap. 3, 3.–5. avsnitt, som både gjør det utvilsomt at miljøforhold inngår i de allmenne interessene og som presiserer at plasseringsspørsmålet knyttes til alle relevante tema.