Høringssvar fra Maritimt Forum

Dato: 20.08.2021

Med henvisning til høringsbrev datert 11. juni 2021 har vi gleden av å fremsende følgende innspill:

Maritimt Forum vil gi regjeringen ros for stortingsmeldingen «Energi til arbeid». Vi er godt fornøyde med at det skal identifiseres nye områder for havvind på norsk sokkel, at det legges opp til to eller tre konsesjonsområder på Sørlige Nordsjø II og minst tre områder på Utsira Nord. Dessuten at det skal etableres et samarbeidsforum rundt havvind. Det foreligger imidlertid et potensiale for å tydeliggjøre ambisjonsnivået for utbygging av havvind i Norge. Vi mener det nå er viktig å klargjøre rammevilkår, virkemidler og konsesjonsprosessen.

Vi vil også berømme regjeringen for at den nå fremmer en veileder for arealtilgang for utbygging av vindkraft til havs. Vi vil peke på følgende punker i vårt høringssvar:

1. Rask fremdrift helt avgjørende

Flere land er allerede kommet godt i gang med å etablere leverandørkjeder og nasjonale satsinger med konkrete målsettinger for egen havvindindustri. For å lykkes med å utvikle og eksportere nye løsninger hvor norsk industri tar større andeler av verdikjedene innen havvind er det avgjørende med utvikling av hjemmemarkedet.

Derfor er det nødvendig med raskere prosesser og tydeligere avklaringer rundt tidslinjen både for myndighetene og for kommersielle aktører, ikke minst med hensyn til:

· Etablering av tidsfrister i søknads- og konsesjonsprosessen.

· Kjøre parallelle løp for prosesser for nettutvikling, utredninger og søknader.

· Tett dialog mellom relevante aktører i saksbehandlingen.

Dette vil være avgjørende for å sikre at norsk industri kan ta ledende posisjoner internasjonalt.

2. Norsk industriutvikling

Skal Norge lykkes med havvindsatsningen er det avgjørende å få med hele verdikjeden av underleverandører. Havvind er i tidlig fase, og derfor vil tildelinger etter et rent auksjonsprinsipp ikke være egnet for Sørlige Nordsjø II.

Kvalitative auksjonsmodeller er hovedregelen i umodne markeder. En auksjonsmodell vil favorisere eksisterende internasjonale leverandørkjeder, favorisere aktører med høyest betalings- og risikovillighet, og ikke bringe frem de beste prosjektene og et bredt aktørbilde. En auksjonsmodell vil også ha stor risiko for å trekke ut i tid.

3. Bred teknologi- og innovasjonssatsning

Modellen med næringsrettede FoU- og omstillingsmidler har vært viktig for å utvikle internasjonalt ledende posisjoner innenfor maritim næring. Derfor bør man bruke samme modell for å utvikle teknologi og løsninger for havvind.

Satsning på forskning og utvikling innen hele verdikjeden av havvind er viktig. Det samme er støtteordninger og FoU, i kombinasjon med kvalitative tildelingskrav om kompetansebygging og teknologiutvikling.

4. Rammevilkår Utsira Nord

Maritimt Forum støtter forslaget om tildeling etter kvalitative kriterier på Utsira Nord. Det er viktig å gi testmuligheter til å utvikle gode kommersielle løsninger, med tilstrekkelig skala til å gi leverandørindustrien en posisjon til å ta en betydelig rolle i den globale verdikjeden for flytende havvindparker.

5. Klima- og miljøkrav

Vi ser historisk at offensive myndighetskrav driver den grønne utviklingen. Det bør det vurderes å legge inn krav om bruk av null- og lavutslippsfartøy i konsesjonsvilkårene for havvind.

Vennligst ta kontakt om det er behov for utdypninger.

Med vennlig hilsen,

Ivar Engan

Maritimt Forum

Vedlegg